Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Høringer Natur og miljø

Her kan du se aktuelle høringer indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle høringer. For gamle høringer kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.


Landbrug


Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget beliggende Karevej 1, 8950 Ørsted.

Norddjurs Kommune har modtaget ansøgning om udvidelse af slagtesvineproduktionen på Karevej 1, 8950 Ørsted. I den forbindelse skal husdyrbruget miljøgodkendes efter § 16 a, stk. 2 i Husdyrbrugsloven (Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.). Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Husdyrbruget har i øjeblikket et tilladt produktionsareal på i alt 1.070 m² til slagtesvin. Der ansøges om et samlet produktionsareal på i alt 1.770 m² til slagtesvin. I forbindelse med udvidelsen opføres der to nye stalde i forlængelse af to eksisterende stalde. Der etableres gyllekøling i de nye stalde, og ejendommens to eksisterende gyllebeholdere overdækkes med teltdug.

Norddjurs Kommune skal i henhold til § 55, stk. 2 i Husdyrbrugsloven oplyse, at:

 • Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og fremsende bemærkninger eller spørgsmål hertil.
 • Enhver kan endvidere anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger.
 • Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87 i Husdyrbrugsloven, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Henvendelse herom skal ske til Annette Jessen, Byg & Miljø, landbrug@norddjurs.dk eller til Norddjurs Kommune, Byg & Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa senest den 26. maj 2021.

----------

Offentliggørelse af ansøgning om ny miljøgodkendelse af husdyrbruget Birkedalvej 22 A, 8500 Grenaa

Norddjurs Kommune har modtaget:

Ansøgning om ændring af svineproduktionen på Birkedalvej 22 A, 8500 Grenaa. I den forbindelse skal husdyrbruget miljøgodkendes efter § 16 a, stk. 2 i Husdyrbrugsloven (Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.) Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

I forbindelse med ændringen godkendes et produktionsareal på i alt 4685 m2 til søer og smågrise i de eksisterende stalde. I drægtighedsstalden ændres staldsystemet fra dybstrøelse til delvist spaltegulv. Der vil fortsat være luftrensning i løbe- og drægtighedsstalden, og der etableres gylleforsuring i en del af staldanlægget for at opfylde krav til ammoniakdeposition.

Norddjurs Kommune skal i henhold til § 55, stk. 2 i Husdyrbrugsloven oplyse, at:

 • Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og fremsende bemærkninger eller spørgsmål hertil.
 • Enhver kan endvidere anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger.
 • Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87 i Husdyrbrugsloven, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Henvendelse herom skal ske til Annette Jessen, Byg & Miljø, landbrug@norddjurs.dk eller til Norddjurs Kommune, Byg & Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa senest den 14. maj 2021.

----------

Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Elkjærslundvej 1, Tøjstrup, 8961 Allingåbro

Norddjurs Kommune har modtaget: 

Ansøgning om ændring af svineproduktionen på Elkjærslundvej 1, 8961 Allingåbro. I den forbindelse skal husdyrbruget miljøgodkendes efter § 16 a, stk. 2 i Husdyrbrugsloven (Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.) Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

I forbindelse med ændringen godkendes et produktionsareal på i alt 1581 m2 (svarende til det eksisterende produktionsareal) til slagtesvin. Ændringen sker i den eksisterende hovedstald.

Norddjurs Kommune skal i henhold til § 55, stk. 2 i Husdyrbrugsloven oplyse, at:

 • Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og fremsende bemærkninger eller spørgsmål hertil.
 • Enhver kan endvidere anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger.
 • Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87 i Husdyrbrugsloven, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Henvendelse herom skal ske til Annette Jessen, Byg & Miljø, landbrug@norddjurs.dk eller til Norddjurs Kommune, Byg & Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa senest den 12. maj 2021.


Markvanding

Offentliggørelse af ansøgning om tilladelse til markvanding med overfladevand

Norddjurs Kommune har modtaget følgende ansøgning om markvandingstilladelse.

Jens Carstensen, Aldershvilevej 4, Vivild, 8961 Allingåbro søger om tilladelse til:

 • At oppumpe overfladevand fra Hejbækken beliggende i Hejbækkens Pumpelag til vanding af landbrugsafgrøder.

Der skal ske vanding af 26,5 ha med landbrugsafgrøder, korn og kartofler på arealerne. Oppumpningen skal ske med mobilt pumpeanlæg på matr. nr. 56u og på matr.. nr. 26d Ørsted By, Ørsted. Der søges om samlet at indvinde op til 35.000 m3/år fordelt på de 2 oppumpningssteder.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 17. maj 2021, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg & Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa, eller til mail: vand@norddjurs.dk.

Ovenstående ansøgning er i henhold til §§ 20-21 i lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning.

----------

Offentliggørelse af ansøgning om boretilladelse og udvidelse af markvandingstilladelse

Jens Carstensen, Aldershvilevej 4, Vivild, 8961 Allingåbro søger om tilladelse til:

 • At etablere en ny markvandingsboring. Boringen placeres i markskel sydøst for ejendommen på matr. nr. 11a Vivild By, Vivild.

Boringen skal supplere vandingen af 122 ha med landbrugsafgrøder, korn, kartofler og gulerødder. Der søges om samlet at indvinde op til 182.000 m3/år fordelt på den eksisterende boring DGU nr. 60.100 og den nye boring. 

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger indgives til Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa eller til mail: vand@norddjurs.dk senest den 10. maj 2021.

Ansøgningen er i henhold til §§ 20-21 i lovbekendtgørelse nr. 1450 af 5. oktober 2020 om vandforsyning.


Vandløbsregulativer