Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Høringer

Her kan du se aktuelle høringer indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle høringer. For gamle høringer kontakt erhvervogmiljoe@norddjurs.dk.

Vandløbsregulativer


Husdyrbrug - miljøgodkendelse


Offentliggørelse af ansøgning om ny miljøgodkendelse af husdyrbruget Grønnevej 11-13, Hammelev, 8500 Grenaa.

Norddjurs Kommune har modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af svineproduktionen på Grønnevej 11 og 13, Hammelev, 8500 Grenaa efter nye regler i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Svineholdet på ejendommen består af søer, smågrise og slagtesvin. Der foretages ikke nogle bygningsmæssige ændringer og produktionsarealet øges ikke i forhold til nudriften. Der ansøges om et samlet produktionsareal på 5.071 m².

Husdyrbruget skal miljøgodkendes efter § 16 a, stk. 2 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Norddjurs Kommune skal i henhold til § 55, stk. 2 i Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. oplyse, at:

  • Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og fremsende bemærkninger eller spørgsmål hertil.
  • Enhver kan endvidere anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger.
  • Enhver, der berøres af afgørelsen, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Henvendelse herom skal ske til Annette Jessen, Erhverv & Miljø, anje@norddjurs.dk eller til Norddjurs Kommune, Erhverv & Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa senest den 16. oktober 2018.


Varmeforsyning


Auning Varmeværk - forblivelsespligt.

Miljø- og Teknikudvalget har den 18. september 2018 besluttet at sende et projektforslag  fra Auning Varmeværk a.m.b.a. om forblivelsespligt for en resterende del af allerede tilsluttede varmeforbrugere i Auning i 4 ugers høring.

Miljø- og Teknikudvalgets beslutning og projektet kan læses på følgende link:

Høringsperioden er 4 uger fra den 19. september 2018 til den 19. oktober 2018.