Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Høringer

Her kan du se aktuelle høringer indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle høringer. For gamle høringer kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.

Vandløbsregulativer


Landbrug


Offentliggørelse af ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrbruget Horsemosevej 2, 8586 Ørum Djurs.

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om ændring af svineproduktionen på Horsemosevej 2, 8586 Ørum Djurs. I den forbindelse skal husdyrbruget miljøgodkendes efter § 16 a, stk. 2 i Husdyrbrugsloven (Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.). Projektet er omfattet af en procedure med vurdering af virkningerne på miljøet.

Husdyrbruget har i øjeblikket et godkendt produktionsareal på i alt 1.969 m². I forbindelse med ændringen godkendes et produktionsareal på i alt 1.873 m² til søer, smågrise og slagtesvin. Ændringen sker i eksisterende stalde.

Norddjurs Kommune skal i henhold til § 55, stk. 2 i Husdyrbrugsloven oplyse, at:

  • Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og fremsende bemærkninger eller spørgsmål hertil.
  • Enhver kan endvidere anmode om at få tilsendt et udkast til afgørelse, når dette foreligger.
  • Enhver, der berøres af afgørelsen, herunder organisationer og foreninger omfattet af §§ 84-87 i Husdyrbrugsloven, har ret til at kommentere udkastet til afgørelse samt oplysninger indhentet til brug for afgørelsen.

Henvendelse herom skal ske til Jakob Sølvhøj Roelsgaard, Byg og Miljø, landbrug@norddjurs.dk eller til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa senest den 7. august 2019.


Virksomheder


Ansøgning om miljøgodkendelse af rensningsanlæg for olieholdigt spildevand hos Flux Water A/S på Grenaa Havn.

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning om miljøgodkendelse af rensningsanlæg for olieholdigt spildevand hos Flux Water A/S på Grenaa Havn (jf. bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder, nr. 1458 af 12. december 2017).

Virksomheden er omfattet af listepunkt 5.1.b, Affaldshåndtering, bortskaffelse eller nyttiggørelse af farligt affald, Bortskaffelse og nyttiggørelse af affald med fysisk-kemisk behandling samt 5.1.d, d) Rekonditionering forud for en af de i listepunkt 5.1 og 5.2 opførte aktiviteter.

Efter loven kan alle med interesse i sagen se sagens akter, ligesom alle kan indsende skriftlige kommentarer til sagen og anmode om at få udkast til afgørelsen, når det foreligger samt kommentere udkast til afgørelse.

Fristen for at anmode om udkast til afgørelsen er den 6. august 2019, og senest 3 uger fra modtagelsen af kommunens udkast til revurderingsafgørelse kan der sendes skriftlige bemærkninger herom til kommunen. Alle bemærkninger, som kommunen modtager rettidigt, tages med i den videre behandling af sagen.

Angivelse af hvornår, hvor og hvordan sagens akter vil blive stillet til rådighed aftales nærmere ved henvendelse.

Henvendelse vedrørende ovenstående rettes til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller til e-mail: marik@norddjurs.dk.