Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Høringer

Her kan du se aktuelle høringer indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle høringer. For gamle høringer kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.


Vandråd

Invitation til oprettelse af vandråd for hovedvandopland Djursland og Randers Fjord.

Forud for de kommende vandområdeplaner 2021-2027 inviteres interesserede organisationer og foreninger til at deltage i vandplanarbejdet.

Oprettelse af vandråd


Vandløbsregulativer


Markvanding


Ansøgning om indvindingstilladelse fra nyetableret markvandingsboring, Allelevvej 11, 8570 Trustrup.

Norddjurs Kommune har modtaget en ansøgning fra Steen Kristensen, Allelevvej 11, 8570 Trustrup om tilladelse til vandindvinding fra nyetableret markvandingsboring.

Der ansøges om indvinding af 97.000 m3 årligt til vanding af korn og kartofler fra en nyetableret boring, DGU nr.  71.1688. Boringen er beliggende på matr. nr. 9a Allelev by, Lyngby ved ejendommen Allelevvej 11.

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 12. februar 2020, indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til: vand@norddjurs.dk.

Ovenstående ansøgning er i henhold til § 20 i lovbekendtgørelse nr. 118 af 22. februar 2018 om vandforsyning.


Spildevand


Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2022.

Norddjurs Kommune har udarbejdet et udkast til tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2014-2022 for at inddrage et område til kommende regnvandsbassin ved Øster Alling, inden for matr. nr. 1dv Ø. Alling by, Ø. Alling.

Høringsperioden er fra den 23. januar 2020 til den 19. marts 2020.

Bemærkninger eller indsigelser til udkastet til tillæg nr. 3 kan indsendes til Flemming H. Nielsen på mail fhn@norddjurs.dk

Herefter vil planen blive endelig vedtaget under hensyntagen til de bemærkninger eller indsigelser, som kommunen modtager.