Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Afgørelser

Her kan du se afgørelser indenfor natur og miljø.

Siden indeholder kun de mest aktuelle afgørelser. For gamle afgørelser kontakt bygogmiljoe@norddjurs.dk.


Indvinding af grundvand


Endelig tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding, Voer Færgevej 71, 8950 Ørsted.

Norddjurs Kommune har meddelt endelig tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding, Voer Færgevej 71, 8950 Ørsted.

Tilladelsen er offentliggjort den 14. juli 2021 og klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.


Landbrug


Godkendelse efter § 16 a af IE slagtesvinebruget Elkjærslundvej 1, Tøjstrup, 8961 Allingåbro.

Norddjurs Kommune har meddelt godkendelse efter § 16 a af IE slagtesvinebruget Elkjærslundvej 1, Tøjstrup, 8961 Allingåbro.

Godkendelsen er offentliggjort den 13. juli 2021. Klagefristen udløber den 10. august 2021.

----------

Tilladelse efter § 16 b af kvægbruget Kanalvej 24, 8500 Grenaa.

Norddjurs Kommune har meddelt tilladelse efter § 16 b af kvægbruget Enslev Agro, Kanalvej 24, 8500 Grenaa.

Tilladelsen er offentliggjort den 9. juli 2021. Klagefristen udløber den 6. august 2021.


Skovrejsning

Norddjurs Kommune har meddelt afgørelse om, at skovrejsning på matrikel nr. 1br Skærvad Hgd., Ginnerup ikke kræver udarbejdelse af en miljøkonsekvensrapport (VVM).

Afgørelsen er offentliggjort den 21. juli 2021. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.


Vandforsyningsplan 2021-2027 - Miljøvurdering


Godkendt forslag til Vandforsyningsplan 2021-2027 kræver ikke udarbejdelse af en miljøvurdering.

Norddjurs Kommune har udarbejdet forslag til Vandforsyningsplan 2021-2027. Planforslaget blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 23. februar 2021, og har været sendt i 8 ugers offentlig høring fra den 14. marts til den 10. maj 2021.

Norddjurs Kommune har truffet afgørelse om, at det godkendte forslag til Vandforsyningsplan 2021-2027 ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.

Ifølge Miljøvurderingsloven skal Norddjurs Kommune foretage en screening af, om det godkendte forslag til Vandforsyningsplan 2021-2027 kan få væsentlig indvirkning på miljøet.

Screeningen er foretaget på et overordnet niveau, da vandforsyningsplanen dækker hele Norddjurs Kommune.

Der fastsættes rammer og retningslinier i vandforsyningsplanen, som sikrer en fremtidig drikkevandsforsyning med decentral vandindvinding, som ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Indvinding af grundvand skal begrænses til det nødvendige og grundvandsressourcen skal udnyttes således, at negative effekter på vandkvalitet, vådområder og recipienter minimeres.

Målsætninger og retningslinier i planen har således overordnet set en positiv effekt på miljøet.

Konklusionen på screeningen er derfor, at det godkendte forslag til Vandforsyningsplan 2021-2027 ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.

Afgørelsen samt klagevejledning kan ses på kommunens hjemmeside og er udsendt til de klageberettigede organisationer.

Afgørelsen er offentliggjort den 2. juli 2021 og klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.


Vandindvinding


Tilladelse til vanding med overfladevand fra Hejbækken.

Norddjurs Kommune har meddelt tilladelse til vanding med overfladevand fra Hejbækken ved matr. nr. 1o, 1n, 1s, 1r, 26d, 16au, 56u, Ørsted By, Ørsted.

Tilladelsen er offentliggjort den 6. juli 2021 og klagefristen udløber 4 uger efter offentliggørelsen.


Vandløbsregulativer