Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Overdrev

Smørhuller for vilde bier

Ordet overdrev betyder egentlig ”stenet udmark, hvor kvæget bliver drevet på græs”. Områderne kaldes også for græsland. Overdrev findes på steder, som er for skrå, stenede eller sandede til at dyrke. De ældste overdrev har været holdt lysåbne i flere hundrede år gennem afgræsning.

Gamle, ugødskede og velafgræssede overdrev er sjældne i dag. De er meget rige på planter og insekter. Mange arter, som er stærkt på retur i Danmark, har deres sidste vokse- eller levesteder på de gamle overdrev.

Overdrevene har også stor landskabelig værdi, fordi de synliggør terrænets former og viser, hvordan landskabet blev brugt til græsning før i tiden.

I Norddjurs Kommune findes der stadig fine områder med overdrev, både inde i land og langs kysten, for eksempel på bakkerne ud mod kysten ved Glatved.

 

Overdrevenes planter og dyr

På mange overdrev vokser hvidtjørn, hunde-rose, slåen, enebær og vild-æble. De har alle torne eller spidse blade, der beskytter mod nedbidning. På de bedste overdrev vokser nikkende kobjælde, opret kobjælde, blodrød storkenæb og liden sneglebælg.

De fleste planter på overdrevene er flerårige og mange har en rodknold, hvor de opbevarer næring. Det sidste gælder for arter som knold-ranunkel, knoldet mjødurt og kornet stenbræk

Planterne leverer føde til sommerfugle som kommabredpande, gråbåndet bredpande, markperlemorsommerfugl, okkergul pletvinge og violetrandet ildfugl. Mange småfugle som gulspurv, tornsanger og rødrygget tornskade sætter pris på blandingen af buske og åbne græsflader, og de solbeskinnede pletter er gode levesteder for markfirben, hugorm og stålorm. Ræv, grævling, lækat og rådyr bruger også overdrevene, når de søger føde og skjul.

På den uforstyrrede jordbund trives svampe, blandt andet vokshatte, kæmpe-støvbold og mark-champignon.

 

Trusler

Overdrev hører til de naturområder, der er forsvundet flest af som følge af opdyrkning. De største trusler i dag er tilgroning og tilførsel af næringsstoffer fra gødning eller fra luften. Næringsrige overdrev er domineret af store, hurtigtvoksende planter. De udkonkurrerer de små arter, og resultatet bliver en mere artsfattig plantevækst.

 

Hvad kan du gøre?

Græsning er velegnet til at vedligeholde overdrev. Et lavt græsningstryk er et godt udgangspunkt. Undgå tilskudsfoder, og undgå at bruge får på artsrige overdrev med sjældne planter, da fåregræsning giver et overdrev med færre forskellige planter.

Tynd ud i krat og buske før afgræsningen. Men efterlad nogle spredte buske – for eksempel enebær og hvidtjørn – som en naturlig del af overdrevets vegetation. Racer af kødkvæg kan være gode »buskryddere« især ved vintergræsning.

Gødskning og sprøjtning er kun tilladt på overdrev, i det omfang dette var den normale drift, da naturbeskyttelsesloven blev vedtaget i 1992. Undlader man gødskning og sprøjtning bliver overdrevet mere artsrigt.

Påvirkning fra marker kan begrænses med bræmmer omkring overdrevene. Tørre og sandede brakmarker kan på få år minde om blomsterrige overdrev. De kan med fordel plejes ved efterårsgræsning.

 

Kontakt Natur

Administrationsbygningen i Allingåbro

Fælles Natur-postkasse
natur@norddjurs.dk

Annette Limborg Madsen
89 59 40 12

Marie Karlsson
89 59 40 05

Malene Krogh Sell
89 59 11 80

Beskyttet natur

Publikationer fra Norddjurs Kommune

Eksterne links til publikationer