Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Moser

Våde fristeder for dyr og planter

Moser er sumpede områder med høj vandstand. Overfladen er ofte tuet og ujævn, og jordbunden består som regel af tørv.

I Norddjurs Kommune er der store mosearealer – for eksempel i Hemmed Kær, ved Nørager og ved Ring.

Der er flere forskellige slags moser, for eksempel kær, der får vand fra nedbør og grundvand, og væld, der får vand fra kilder.

Rørsumpe findes i meget fugtige eller våde moser. De er ofte domineret af tagrør. Sumpskove dannes ved, at enge og moser gror til i pil, birk, rødel eller ask.

Højmoser består især af tørvemosser (sphagnum), som får al deres næring fra nedbøren.

Moser kan være ret utilgængelige. Dette er en fordel for de beskytter dyrearter, der kræver fred og ro. I det hele taget er moserne vigtige fristeder for planter og dyr, der har svært ved at klare sig i landbrugslandet.

Mosernes planter og dyr

I moserne finder man både nogle af Danmarks mest artsfattige og mest artsrige plantesamfund, og mange af vore sjældneste arter findes i moserne.

Halvgræsser som kogleaks, starer og kæruld vokser ofte tæt sammen med græsser og siv.

Hertil kommer iøjnefaldende planter som eng-kabbeleje, kær-tidsel og kattehale i de næringsrige moser, og mose-troldurt, kragefod, tormentil, pors, smalbladet kæruld, tranebær, rundbladet soldug og mosebølle i de næringsfattige moser.

Moser kan også være rige på sommerfugle og guldsmede.

Mange frøer, tudser og salamandre kan træffes i moser, sammen med snog, hugorm og firben. Mellem høje planter og buske findes småfugle som rørspurv, kærsanger og nattergal, og i moser med åbne vandflader har lappedykkere, blishøns og ænder ofte reder i den tætte vegetation.

Trusler

Mange moser er i tidens løb blevet afvandet og opdyrket. I dag er mosernes største trusler tilgroning, dræning samt tilførsel af næringsstoffer fra luften.

Hvad kan du gøre?

Overvej at hæve vandstanden i din mose, hvis den i dag eller tidligere er afvandet. Det kan være til stor gavn for både planter og dyr. Græsning med et lavt antal kreaturer, heste eller får er en god idé i mange områder med kær, som tidligere har været brugt til græsning.

Slåning én gang om året kan også hindre tilgroning. Det mest optimale tidspunkt er mellem 15. juli og 1. august.

Undlad at tilskudsfordre og husk at fjerne al afslået materiale for ikke at kvæle mosens små- planter.

Rydning af træer og buske kan give bedre forhold for de planter, der er afhængige af lys. Flerstammede ellesumpe har førhen været brugt til stævning. De kan måske igen bruges til produktion af brænde?

Gødskning og sprøjtning er sædvanligvis ikke tilladt, da begge dele hæmmer de naturligt forekommende planter i moser og kær.

Man kan dog fortsætte med den drift, der var gældende, da naturbeskyttelsesloven blev vedtaget, se det generelle afsnit om loven på side 4 .

 

Kontakt Natur

Administrationsbygningen i Allingåbro

Fælles Natur-postkasse
natur@norddjurs.dk

Annette Limborg Madsen
89 59 40 12

Marie Karlsson
89 59 40 05

Malene Krogh Sell
89 59 11 80

Beskyttet natur

Publikationer fra Norddjurs Kommune

Eksterne links til publikationer