Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ferske enge

Græsning til gavn for naturen

De fleste ferske enge ligger i ådale eller på lave arealer omkring søer. På engene vokser lave græsser og urter tilpasset græsning eller høslæt, nogle steder gennem flere hundrede år.

I Norddjurs Kommune er der store områder med ferske enge, for eksempel i Hemmed Kær, ved Stenvad og ved Rimsø.

Naturenge har aldrig eller kun sjældent været lagt om, og de får ikke tilskud af gødning. Kulturenge omlægges med nyt græs med nogle års mellemrum. De er oftest gødskede og drænede, og nogle bliver sprøjtet.

 

Engenes planter og dyr

Naturenge kan være meget rige på planter og dyr, især hvis de har været græsset eller slået i mange år. Nogle steder kan der være op til 50 arter planter per m2. På de artsrige enge vokser hjertegræs, starer, eng-nellikerod, engblomme og orkideer som maj-gøgeurt.

Planterne er vigtig føde for insekter. Dagsommerfuglene aurora og engblåfugl lever kun i enge og moser.

Frøer og tudser og andre dyr som snog, grævling, ilder, læ- kat, brud og mosegris bruger også engene, når de søger føde. På store, åbne enge yngler fugle som vibe, rødben, dobbeltbekkasin og gul vipstjert, og svaner, ænder, gæs, rovfugle og vadefugle bruger engene til at søge føde og til at hvile sig under trækket.

 

Trusler

Mange enge er drænet og opdyrket for at skaffe landbrugsjord. I dag er den største trussel tilgroning og dræning.

Uden græsning eller høslæt vokser engene til i høje planter som stor nælde, lådden dueurt, tagrør og almindelig mjødurt. De store planter skygger for de små. Til sidst tager buske og træer over, og engene bliver til krat eller skov. Brug af gødning sætter ekstra skub i de store planters vækst, mens de små med langsom vækst bukker under og forsvinder.

Dræning har samme effekt, idet afvanding øger omsætningen og frigivelsen af næringsstoffer.

 

Hvad kan du gøre?

Enge kan holdes vedlige med kreaturer eller heste. Brug et lavt antal græsningsdyr (1-2 kreaturer per hektar) og undlad fodring, som tilfører næring. Husk at dyrene skal have adgang til tørre arealer, hvor de kan hvile sig og ligge, når de tygger drøv.

Høslæt er også en god plejemetode. Du bør vente med at slå engen til sidst i juni af hensyn til planter, der skal have smidt frø, og fugle, der skal yngle. Bjærg høet hurtigt for ikke at kvæle de lavtvoksende planter.

På mange enge kan dræn og grøfter sløjfes uden økonomiske konsekvenser. Men det er vigtigt, at der ikke bliver for vådt til afgræsning.

Gødskning og sprøjtning er sædvanligvis ikke tilladt, da begge dele hæmmer de naturligt forekommende planter i moser og kær. Man kan dog fortsætte med den drift, der var gældende, da naturbeskyttelsesloven blev vedtaget – se det generelle afsnit om loven.

 

Kontakt Natur

Administrationsbygningen i Allingåbro

Fælles Natur-postkasse
natur@norddjurs.dk

Annette Limborg Madsen
89 59 40 12

Marie Karlsson
89 59 40 05

Malene Krogh Sell
89 59 11 80

Beskyttet natur

Publikationer fra Norddjurs Kommune

Eksterne links til publikationer