Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

National naturbeskyttelse

Vores alles beskyttede natur i Danmark er værd at passe på for vores og kommende generationer

Ture i naturen giver oplevelser, øget velvære i sind og krop og mulighed for uventede indtryk. Er du selv ejer af et stykke natur, har du og din familie særlig nem adgang til de oplevelser og glæder, som naturen kan give.

Heder, enge, strandenge og overdrev og mange moser og vandhuller er lysåbne naturtyper, som er opstået i forbindelse med ekstensiv græsning eller høslæt. De er halvkulturer, som kan have givet føde og vand til husdyr i mange hundrede år.

For mange af de vilde planter og dyr er de lysåbne naturområder afgørende for deres overlevelse. Områderne afspejler et ældgammelt samspil mellem planter og dyr, og de er vigtige levesteder for et stort antal arter, hvoraf flere i dag er sårbare eller truede.

Uden græsning eller høslæt gror hederne, overdrevene og de andre lysåbne naturområder til, og vi mister det særlige dyre- og planteliv, som disse områder indeholder. Det er et af de største problemer for områderne i dag. Omlægning, dræning, gødskning og sprøjtning er også med til, at naturtyperne forringes eller forsvinder.

I takt med at meget natur er forsvundet, er der indført love, som skal beskytte de tilbageværende naturområder og de naturområder, der dannes i fremtiden.

Naturbeskyttelsesloven trådte i kraft den 1. juli 1992 med det formål at "værne landets natur og miljø, så samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet".

Beskyttede naturområder

Alle enge, moser, heder, strandenge og overdrev, der alene eller i sammenhæng med andre beskyttede naturtyper er større end 2.500 m2, er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3. Vandhuller større end 100 m2 og næsten alle vandløb er også beskyttet af § 3.

På disse områder gælder der, at man kun må ændre tilstanden såfremt kommunen har meddelt dispensation til det. Ændringer, som kræver dispensation fra naturbeskyttelsesloven, kan for eksempel være opdyrkning, dræning, gødskning, sprøjtning, gravning af vandhuller og opførelse af bygninger, skure eller andre anlæg i § 3 beskyttet natur.

Du må heller ikke plante eller rydde træer og buske eller etablere vildtagre på § 3 områder uden dispensation. Oprensning og udvidelse af et vandhul eller opgravning og uddybning af vandløb, der omfatter mere end sædvanlig vedligeholdelse, kræver også en dispensation. Det samme gælder etablering af broer og bolværk langs vandløb.

Du kan dog fortsætte drift der foregår på samme måde som da naturbeskyttelsesloven blev vedtaget tilbage i 1992. Det gælder blandt andet, hvis du har en eng, som normalt gødskes eller omlægges. Men husk, at man ikke må intensivere driften ved for eksempel at gøde mere eller ved at lægge om med større hyppighed end førhen.

Hvis du ønsker at lade et areal ligge hen i ”naturtilstand” og samtidig at bevare genopdyrkningsretten, skal du anmelde det til kommunen som "15 års genopdyrkningsret". Med en anmeldelse kan du bevare retten til at genopdyrke jorden i 15 år, selv om arealets natur med tiden udvikler sig til at opfylde betingelserne for beskyttelse efter Naturbeskyttelsesloven. Du skal være opmærksom på, at du ikke kan anmelde arealer, der i dag er beskyttet efter Naturbeskyttelsesloven. Se mere på siden for Landbrug.

Som regel er det nemt at få lov til helt underordnede indgreb i naturområderne eller til at forbedre naturindholdet. Derimod er det svært at få lov til at forringe naturen. Er du i tvivl, er det en god ide at spørge kommunen først, inden du foretager en ændring. Det er altid ejerens ansvar, at lovgivningen bliver overholdt. Og det er altid kommunens pligt at gribe ind, hvor der konstateres ulovligheder.

Naturområderne kan vokse ind i og ud af § 3, da naturen er dynamisk og ændrer sig over tid. Det er den konkrete tilstand af et område, det vil sige forekomsten af et naturligt plante- og dyreliv, der afgør, om det er omfattet af § 3.

Det er kommunen, der skal lave denne vurdering. For eksempel kan en hede eller et overdrev vokse naturligt til i skov, som ikke er beskyttet af § 3, mens fugtige eller våde arealer med pilekrat og sumpskove er beskyttede. En fugtig lavning i marken kan blive omfattet af § 3, hvis den udgår af dyrkning og får præg af vedvarende eng eller mose. Det samme gælder en lavning, hvor der opstår en sø, som får lov til at blive liggende så længe, at den udvikler et naturligt plante- og dyreliv.

Beskyttede natur-områder i Norddjurs Kommune

I Norddjurs Kommune er der cirka 2.300 beskyttede § 3-områder. De udgør i alt 4.700 hektar, svarende til 6,6 % af kommunens areal. Anholts heder i Ørknen på ialt ca. 1.200 hektar udgør en væsentlig del heraf. Du kan se den nuværende registrering af § 3-områderne på Danmarks Miljøportal (www.miljoeportal.dk).

Husk, at nogle områder kan være omfattet af § 3, selv om de endnu ikke er registreret. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl.

 

Kontakt Natur

Administrationsbygningen i Allingåbro

Fælles Natur-postkasse
natur@norddjurs.dk

Annette Limborg Madsen
89 59 40 12

Marie Karlsson
89 59 40 05

Malene Krogh Sell
89 59 11 80

Beskyttet natur

Publikationer fra Norddjurs Kommune

Eksterne links til publikationer