Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Kystsikringsprojektet på Anholt

Lørdag d. 8. juni 2019 fejrer vi den færdige kystsikring på Anholt. Der er mulighed for en-dagstur til øen.

Festdag d. 8. juni på Anholt

Den 8. juni indsattes der en særlig færgeafgang til Anholt, for øen er klar til at fejre den nye kystsikring, som sikrer øens fremtid. 

Kl. 9.15-12: Færge til Anholt (afhentning af billetter skal ske senest 30 min før afgang)
Kl. 12.30-13.30: Officiel åbning af kystsikring herefter serveres pølser og fadøl.

Kl.13.30-16.15: Oplev øen på egen hånd. Turforslag findes på færgen.

Kl. 16.45: Færgeafgang (husk at være på færgen 30 min. før afgang)

Bestil din billet på anholtfergen.dk 

Om projektet

Fredag den 25. maj 2018 blev der underskrevet kontrakt på en stor entreprise om kystsikring på Anholt. Projektet har været længe undervejs, men nu er det en realitet: Anholt får sin vej og kystlinje tilbage! 

Vinderen af opgaven er entreprenørfirmaet Zøllner A/S. Siden 2006 har virksomheden arbejdet med mange typer af entrepriser, hvor de primære opgaver har været kystsikring, anlægsarbejde og forsyningsarbejde.

Zøllner A/S var én af 6 indbudte entreprenørfirmaer, der bød på opgaven den 3. maj 2018. Flere bud lå under og indenfor budgetrammen, og gjorde dermed projektet realiserbart.

Kystsikringen forventes udført i perioden medio august 2018 til marts 2019. Når selve kystsikringsanlægget er afsluttet, etableres en permanent rørledning til forsyning af sand (sandfodring) fra havnens sejlløb til kysten bag kystsikringsanlægget. Den løbende sandfodring er en del af den fremtidige vedligeholdelse af anlægget. Nordstrandvej retableres som sidste del af det samlede projekt i maj 2019, og projektet afsluttes, når vejstrækningen igen er asfalteret.

På denne side kan du følge med i projektet som det skrider frem.

Projektets baggrund

Det er en naturlig proces, at havet flytter rundt på sand og sten. Det kaldes erosion, og på Anholt strækningen mellem havnen og campingpladsen særlig udsat for tiltagende erosion fra vind og bølger. Efter stormen i november 2011, hvor en del af Nordstrandvej skyllede i havet, kom der øget fokus på udfordringen.

Nordstrandvej Under Storm

Billede: Nordstrandvej under storm.

En større sandfordring blev sat i gang for at skabe en midlertidig beskyttelse af kyststrækningen. Siden 2011 har sandfodringen været udført som løbende vedligehold af kysten og sandet opsuges fra havnens sejlløb.

Flere kraftige efterårsstorme har desværre vist, at sandfodringen ikke forhindrede erosion af kyststrækningen. Kystdirektoratet og ingeniørfirmaet COWI samarbejdede derfor om at lave beregninger, der viste, at erosion af kyststrækningen ville fortsætte fremover – og at der var reel risiko for en permanent oversvømmelse af de lavest liggende områder nord for Anholt Havn. Øens hjerte og infrastrukturelle midtpunkt, campingpladsen og hovedvejen var i fare for at ende i havet.

Havet Forsoeges Holdt I Skak Med Loebende Sandfodring

Billede: Havet forsøges holdt i skak med løbende sandfodring.

I 2013 blev der nedsat en arbejdsgruppe med Anholts beboere, Naturstyrelsen, Kystdirektoratet og Norddjurs Kommune. Blandt en række konkrete skitseforslag blev det besluttet at arbejde videre med en langsigtet kystsikringsmodel, så Nordstrandvej og campingpladsens beliggenhed kunne sikres.

Med det udgangspunkt udarbejdede COWI et detailprojekt, som Kystdirektoratet og Fredningsnævnet godkendte i 2015, men der skulle gå yderligere 3 år, inden projektets økonomi kom på plads.

I dag er der etableret en midlertidig grusvej længere inde på land, og campingpladsen har fået tilladelse til at udvide mod nord som kompensation for det bortskyllede areal nærmest kysten.

Havet Aeder Endnu Et Stykke Af Campingpladsen

Billede: Havet æder endnu et stykke af campingpladsen.

Det flerårige samarbejde mellem de berørte lodsejere, Anholt Borger- og Grundejerforening samt stat og Norddjurs Kommune tilvejebragte i foråret 2018 den nødvendige finansiering til kystsikringen og genopbygning af øens infrastruktur.

Projektet

Omfattende undersøgelser har dannet baggrund for et samlet kystbeskyttelsesprojekt som bliver grundlag for den videre udvikling i området. Projektet vil øge badesikkerheden, gøre stranden bredere og øge mulighederne for klitdannelse. Løsningen bygger på beregninger, hvor der tages højde for global havspejlsstigning, landhævninger, ekstreme bølgehøjder, ekstremværdier for vindhastighed, vandstandsforhold og øvrige væsentlige, fremtidige faktorer. Projektet baserer sig også på opmåling af den eksisterende kyst og havbund.

Projektet omfatter skråningsbeskyttelse, bølgebrydere og sandfodring ved Nordstrand på en cirka 500 meter lang strækning. Der er lavet en optimal løsning, som giver et minimum af vedligeholdende sandfodring. Den sandfodring, der løbende skal foregå, svarer nogenlunde til den mængde sand, der ved almindelig vedligehold skal fjernes fra Anholt Havn for at opretholde en farbar sejlrende; En opgave som Norddjurs Kommune i dag forestår praksis såvel som økonomisk.

Der anlægges tre store bølgebrydere med en længde på cirka 70m hver. Bølgebryderne er placeret cirka 80-130 m ud for kysten, og vil skabe bugter med bred sandstrand. Bølgebryderne er store og de vil ændre landskabet langs Nordstrandvej markant. Det vil komme til at se voldsomt ud indtil sandet bliver aflejret bag bølgebryderne.

Projektet Som Det Vil Vaere Umiddelbart Efter Anlaeggelsen

Billede: Projektet, som det vil være umiddelbart efter anlæggelsen.

Projektet rummer også en mindre høfde på stranden for at beskytte campingpladsen. Derudover skal der etableres beskyttelse af skråningen langs vejen for at sikre den optimalt. Konstruktionen skal dækkes delvist med sand, og der skal plantes marehalm for at skjule stenene. Netop den strækning forbinder øens to største turistkoncentrationer – havnen, som årligt gæstes af flere tusind sejlere og campingpladsen med 12-15.000 gæster.

Visualisering Kystsikringsprojekt Efter 5 Aar

Billede: Projektet som det vil se ud efter sandet har lagt sig i lagunerne, - efter ca. 5 år. 

De mange muligheder

Anholt rummer en storslået og enestående natur med 750 forskellige plantearter samt Ørkenen, Nordeuropas største lavhede, som Realdania har udvalgt som én af de skønneste naturattraktioner i Danmark.

Ørken Med Nåletræer

Hovedparten af øen består af klit- og hedelandskaber, som Danmark kun har ganske få tilbage af. Områderne er fredede og udpegede som sjældne og bevaringsværdige i Natura 2000 planerne. Her er plads og udsyn, og disse naturoplevelser vil mange flere få glæde af med de rette indsatser på øen.

Anlæggelsen af de kystbeskyttende foranstaltninger vil være af stor værdi for øens ca. 150 beboere samt sommerhusejere. En sikring af kyst, hovedvej og campingplads vil også åbne for betydelige og positive udviklingsmuligheder med fokus på bæredygtig ø-turisme.

Projektet får også den sidegevinst, at det vil styrke vandsportsmulighederne mellem havn og campingplads, netop hvor de fleste af øens gæster kommer forbi. Kyststrækningen vil blive et endnu bedre udgangspunkt for badning, snorkling, fiskeri, windsurfing og kitesurfing. Projektet vil derfor medvirke til at udbygge øens i forvejen helt enestående rekreative kvaliteter og skabe mulighed for at tiltrække flere gæster.

Mulighederne er mange, og med respekt for Anholts fantastiske natur tænkes projektet på sigt at give en langt bredere gruppe af besøgende muligheder for at opleve den smukke, unikke ø.

Budget

Kystsikring, rørledning til sandtransport i forbindelse med vedligeholdelse af sikringsanlægget samt retablering af Nordstrandvej udgør det samlet projektbudget på 16 mio. kr. Staten medfinansierer projektet med 11,2 mio. kr. og via en lokal crowdfunding på Anholt er det lykkes øens beboere og besøgende at indsamle 1,0 mio. kr. til projektet. Berørte lodsejere og Norddjurs Kommune sikrer den resterende finansiering.

Om Anholt

Anholt har en fastboende befolkning på ca. 150 personer. Anholt har egen læge, præst og skole. Øen har to dagligvarebutikker, som sørger for alle fornødenheder. Anholt har nogle få offentlige arbejdspladser i forbindelse med skole, børneinstitutioner, læge, hjemmehjælp og kirke. Der er en del mindre selvstændige virksomheder, hvoraf nogle er meget sårbare, fordi de er afhængige af turisme. Der er ca. 250 sommerhuse, som bidrager afgørende til Norddjurs Kommune gennem skat og afgifter og væsentligt til indtægterne til Anholt Færge. Havnen ligger ca. 3,5 km fra byen.

Faktaark

Nyheder