Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Anmeldelsesordning

Anmeldelse af aktiviteter i Natura 2000-områder

Ifølge naturbeskyttelsesloven er der pligt til at anmelde visse aktiviteter, før de bliver igangsat i Natura 2000-områder til enten kommunen (ikke skovbevoksede arealer) eller til Naturstyrelsen (skovbevoksede arealer).

Hvorfor anmelde?

Anmeldelsen skal ske inden aktiviteten sættes i gang, for at myndighederne kan vurdere, om den ønskede driftsændring eller aktivitet kan påvirke arter og naturtyperne i Natura 2000-områderne negativt.

Hvad skal anmeldes?

De driftsændringer, der skal anmeldes til kommunen ses hér.  Herudover skal bestemte driftsændringer i skove anmeldes til Miljøstyrelsen. De aktiviteter, der skal anmeldes, er de aktiviteter, der ikke kræver tilladelse efter anden lovgivning.

Aktiviteter, der kræver tilladelse efter anden lovgivning, skal ikke anmeldes, fordi myndigheden bliver orienteret på anden vis.

Hvad sker der efter anmeldelsen?

Kommunen skal have en konsekvensvurdering af aktivitetens virkning på området og vurdere, om aktiviteten vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Inden for 4 uger efter anmeldelsen skal kommunen meddele, hvis den anmeldte aktivitet skal vurderes yderligere. En nærmere vurdering skal finde sted inden for 6 måneder. Vurderes aktiviteten at kunne skade de arter eller naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget, har myndigheden pligt til at træffe afgørelse om at begrænse eller stoppe den påtænkte aktivitet.

Myndigheden skal også afgøre, om en eventuel afgørelse kan afvente vedtagelsen af Natura 2000-planen, eller om der er behov for at stoppe aktiviteten inden Natura 2000-planens vedtagelse.

Når der træffes en sådan beslutning, betales erstatning for de tab, der kan godtgøres som følge af afgørelsen. Afgørelser om indgreb og om erstatning kan påklages.

 

Kontakt Natur

Administrationsbygningen i Allingåbro

Fælles Natur-postkasse
natur@norddjurs.dk

Annette Limborg Madsen
89 59 40 12

Marie Karlsson
89 59 40 05

Malene Krogh Sell
89 59 11 80