Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

International naturbeskyttelse

EU har udpeget internationale naturbeskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000-områder

Overalt i Europa er naturen under pres, og dyr og planter går tilbage i antal og udbredelse. For at modvirke dette har EU udpeget internationale naturbeskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000-områder, der omfatter:

  • Habitatområder
  • Fuglebeskyttelsesområder

Habitatområderne og fuglebeskyttelsesområderne danner et netværk af beskyttede naturområder gennem hele EU. Fuglebeskyttelsesområder sikrer levestederne for sjældne, truede eller følsomme yngle- og trækfugle, mens Habitatområder beskytter naturtyper og arter, der er truede, sårbare eller sjældne i EU.

Foruden Natura 2000-områderne findes der også ramsarområderne, der i mange tilfælde er sammenfaldende med fuglebeskyttelsesområderne. Udpegningen er sket i henhold til Ramsarkonventionen.

Samlet set yder Natura 2000-områderne beskyttelse til områdernes arter og naturtyper, og sikrer arbejdet med at de alle har eller får en god bevaringsstatus. Det sker gennem bevaringsforanstaltninger, der sikrer eller genopretter udpegningsgrundlaget, dvs. de arter om naturtyper, som Natura2000-områderne er udpeget for at beskytte.

Natura 2000 i Norddjurs Kommune

I Norddjurs Kommune er der tre Natura 2000-områder. Norddjurs Kommune har ansvar for at lave handleplaner for de lysåbne arealer på land og for skove uden fredskovspligt indenfor Natura 2000-områderne. Links til de enkelte handleplaner ses nedenfor:

Anmeldelsesordningen

Har du arealer i Natura 2000-områder, bør du være opmærksom på, at visse aktiviteter skal anmeldes til kommunen. Du kan læse, hvilke aktiviteter det drejer sig om samt læse yderligere om anmeldelsesordningen.

Natura 2000-forvaltning

Naturgenopretningen gennemføres ved at føre Natura 2000-handleplaner ud i livet. Norddjurs Kommune har udarbejdet handleplaner for de tre Natura 2000-områder.

I løbet af første planperiode (2009-2015) har Norddjurs Kommune gennemført følgende aktiviteter:

  • Strandengene ved Randers Fjord er blevet plejet ved græsning og rydning (N14).
  • På Anholt er klitnaturen blevet plejet gennem rydning af arter som rynket rose, bjergfyr og birk (N46).
  • Der er blevet igangsat et højmose-genopretningsprojekt i Løvenholm-skov. Dette skal ved vandstandshævning og ved rydning af opvækst (N47).

Anden planperiode (2016-2021) er nu begyndt. Her vil der være fokus på at fortsætte ovennævnte indsatser.

 

Kontakt Natur

Administrationsbygningen i Allingåbro

Fælles Natur-postkasse
natur@norddjurs.dk

Annette Limborg Madsen
89 59 40 12

Marie Karlsson
89 59 40 05

Malene Krogh Sell
89 59 11 80