Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ansøgning om dispensation - Fredninger

Administration af Naturbeskyttelseslovens kapitel 6

Helt konkret betyder beskyttelsen, at man skal søge kommunen om dispensation, hvis man ønsker at foretage sig noget inden for fredningerne.

Naturbeskyttelsesloven er, hvad man kalder en forbudsbestemmelse. Derfor gives der normalt kun tilladelse til en aktivitet, hvis aktiviteten ikke strider mod fredningens formål.

Et overblik over fredninger i Norddjurs Kommune kan fås på arealinfo.dk ved at zoome ind på det område, du ønsker oplysninger om og markér med flueben under menupunktet fredninger i venstre søjle.

Sagsgang

Typisk vil en ansøgning om dispensation fra en fredning også kræve kommunens behandling af sagen efter f.eks. naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, byggeloven eller planlovens landzonebestemmelser.

Ønsker du at søge dispensation fra naturbeskyttelsesloven, skal du sende en ansøgning til:

Norddjurs Kommune
E-mail: norddjurs@norddjurs.dk

Dispensationsansøgningen skal indeholde en beskrivelse af projektet, en begrundelse for hvorfor projektet ønskes gennemført samt en skitse eller et kort over projektets beliggenhed. Husk altid at oplyse om ejendommens matrikelnummer.

I forlængelse af ovenstående er det kommunerne, der giver udtalelse til fredningsnævnet forud for nævnets behandling af konkrete ansøgninger om dispensation fra fredningsbestemmelser.

Overtrædelser

I henhold til naturbeskyttelseslovens § 73, stk. 1 påser kommunalbestyrelsen overholdelse af fredningsbestemmelser.

Når kommunerne ved tilsyn eller anmeldelse bliver opmærksomme på mulige overtrædelser af fredningsbestemmelser, har kommunen pligt til at konstatere, om der er tale om et ulovligt forhold, og herefter foranledige forholdet lovliggjort, med mindre forholdet har underordnet betydning (naturbeskyttelseslovens kapitel 11 om tilsyn).

Lovliggørelsen kan ske ved, at kommunen foranlediger, at ejer eller bruger af det fredede areal søger om lovliggørende dispensation ved Fredningsnævnet. Hvis Fredningsnævnet meddeler afslag på lovliggørelse, skal kommunen påbyde en fysisk lovliggørelse.