Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Beskyttede arter

Udvalgte dyre- og plantearter er særligt streng beskyttet i hele EU som Bilag IV-arter.

Disse særlig beskyttede arter kaldes bilag IV-arter (udtales bilag 4-arter). Betegnelse stammer fra EU’s habitatdirektiv, hvor arterne er opført på direktivets bilag IV.

Beskyttelsen af arterne er inkorporeret i dansk lovgivning gennem Naturbeskyttelsesloven.

Arternes beskyttelse indebærer et forbud mod ødelæggelse og forstyrrelse af de steder, hvor dyrene yngler og opholder sig samt skade på selve dyrene. Tilsvarende må plantearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ikke plukkes, graves op eller ødelægges.

I Norddjurs Kommune er der kendskab til følgende bilag IV-arter, hvoraf nogle har nationale forvaltningsplaner:

 • Flere arter af flagermus
 • Spidssnudet frø
 • Løgfrø
 • Strandtudse
 • Stor vandsalamander
 • Mark-firben
 • Odder
 • Enkelt månerude

Du kan læse mere om bilag IV-arter på Miljøstyrelsens hjemmeside, og om deres udbredelse i Faglig Rapport nr. 635 fra DMU (nu DCE).

Online registreringer af arter

Der er flere online systemer, hvor du kan registrere fund af arter af alle slags - almindelige arter og de mere sjældne.

Alle databaserne kræver gratis login.

Naturhistorisk Museum, Aarhus står bag en række databaser og atlas-projekter:

Andre danske natur-databaser:

 • DOFbasen.dk (Dansk Ornitologisk Forening)
  Primært fugle, men andre dyrearter er også mulig at registrere
 • Svampeatlas.dk (flere parter)
  Svampe
 

Kontakt Natur

Administrationsbygningen i Allingåbro

Fælles Natur-postkasse
natur@norddjurs.dk

Annette Limborg Madsen
89 59 40 12

Marie Karlsson
89 59 40 05

Malene Krogh Sell
89 59 11 80