Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Havplan-bibliotek

Dette er en lille samling af links, der er relevante for dialogen omkring Danmarks første havplan.

Send gerne relevante links til malks@norddjurs.dk

Opbygningen af biblioteket er som følger:

- Havplanen

- EU- og Dansk lovgivning med relevans for havplanen

- Videnskabelige og organisations-publikationer med relevans for havplanen

...biblioteket er ikke en udtømmende liste.

    

De ni kommuners fælles høringssvar

Hoved-høringssvaret (fem sider)

Bilag A - Baggrundsnotat (17 sider)

Bilag B - DCE-rapport SR403 "Regional havplanlægning i det vestlige Kattegat – natur-, erhvervs- og samfundsmæssige forhold og scenarier" (28.137 KB)

    

Selve havplanen

Havplanen vist på kort

Redegørelse for havplanen

Miljøvurdering af havplan med tilhørende bilag A og bilag B

Væsentlighedsvurdering vedr. Natura 2000

Natura 2000-konsekvensvurdering af havplanen

  

EU-direktiver med relevans for havplanen

Direktiv om maritim fysisk planlægning

Direktiv om havstrategi

Direktiv om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter (habitatdirektiv)

Direktiv om beskyttelse af vilde fugle (fuglebeskyttelsesdirektiv)

Direktiv om  fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektiv)

  

Dansk lovgivning med relevans for havplanen

Bekendtgørelse af lov om maritim fysisk planlægning

Bekendtgørelse af lov om havstrategi

Miljøstyrelsens side Om Danmarks Havstrategi II 2018-2024 og Danmarks implementering af Havstrategirammedirektivet.

Miljøstyrelsens side Om Vandplanlægning og Danmarks implementering af Vandrammedirektivet

Dansk implementering af Habitat- og fuglebeskyttelsesdirektiverne ved Habitatbekendtgørelsen

   

Ekspertudtalelser og videnskabelige publikationer (indsat fortløbende)

IPBES Ekspertudtalelse maj 2021: "Genopretning af marin biodiversitet og bæredygtig anvendelse af havets ressourcer"

DCE Nationalt Center for Miljø og Energi; Nyhed om udgivelse af rapport om Fire bud på planlægning i det vestlige Kattegat, samt den tilhørende rapport - 

DCE Nationalt Center for Miljø og Energi; Videnskabelig rapport fra DCE nr.403/2020. Regional havplanlægning i det vestlige Kattegat - Natur-, erhvervs- og samfundsmæssige forhold og scenarier 

DCE, SDU og DTU: Videnskabelig rapport fra DCE nr. 368/2020. Marine virkemidler - Beskrivelse af virkemidlernes effekter og status for vidensgrundlag

   

Diverse artikler (nyeste øverst)

Artikel fra Altinget den 27. oktober 2021: "Bekymrede forskere: Havplan har mere fokus på økonomisk udnyttelse end naturbeskyttelse"

Nyhed fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 30. juni 2021: "Minister indfører midlertidigt stop for nye ansøgninger til opdræt af muslinger og østers"

Artikel fra Miljø den 24. juni 2021: "Oceana om "fatal havplan: Regeringen vægter hensynet til fiskeriet højere end biodiversiteten"

Artikel fra Altinget.dk den 4. juni 2021: "18 forskere og rådgivere: Vend havplanen på hovedet"

Artikel fra Altinget.dk den 1. juni 2021 om kvælstofudledningen til havet: "Midt i landbrugsforhandlinger: Nye tal viser kæmpe kvælstofstigning i 2019"

Danmarks Naturfredningsforening online-nyhed den 28. maj 2021 om Havplanens udlæg af muslingefarme i danske fjorde og langs kyster: "Regeringen vil lægge tusindvis af muslingefarme i danske fjorde og kystvande"

Artikel fra DR online den 15. maj 2021 om usikkerheden ved langtids-udlæg, og hensynet vand-land. Her fra Vejle Fjord: "Opgav familiens baronessehus af frygt for bro til nabo: 'Helt tosset at man nu snakker om en tunnel'" 

Artikel fra Altinget.dk den 7. maj 2021: "Minister affejer grøn kritik: Ny havplan er banebrydende"

Artikel fra Altinget.dk den 7. maj 2021: "Ornitologisk Forening: Havplan har brug for mere fokus på natur og biodiversitet"

Artikel fra Altinget.dk den 4. maj 2021: "MSC om havplanen: Menneskelig aktivitet prioriteres over havmiljø"

Artikel fra Altinget.dk den 4. maj 2021: "Forskere: Forsømt interesseinddragelse i havplanen skal indhentes i høringsperioden"

Artikel fra Altinget.dk den 29. april 2021: "Fiskeriforeningen til Messerschmidt og Lidegaard: Stop for bundtrawl bil smadre rygraden i erhvervet"

Artikel fra Altinget.dk den 20. april 2021: "Messerschmidt og Lidegaard: Havplanen er alt for uambisiøs på naturens vegne"

Artikel fra Altinget.dk den 27. marts 2021: "Regeringen er klar med længe ventet havplan: Fire procent af havet bliver strengt beskyttet" 

Danske organisationers forslag til overvejelser om havets anvendelse

Komitéen Bæredygtig Kystkulturs Notat med mulige nedslagspunkter og forslag til høringssvar

Hjemmesiden for Teknologirådet og Velux-Fondens Konsensuskonference Vores Hav - en demokratisk samtale om havmiljøet

Teknologirådet og Velux-Fondens rapporter om Borgerpanelets anbefalinger og Forslag til implementering af anbefalingerne

Danmarks Fiskeriforening og Danmarks Naturfredningsforenings fælles udspil Sammen om havet

Verdensnaturfredningsforeningens (WWF) Sådan beskytter vi havet