Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Sandblæsning

Retningslinier for sandblæsning af husfacader.

Af Miljøministeriets bekendtgørelse om "Miljøregulering af visse aktiviteter" fremgår det, at bl.a. støv- og støjfrembringende bygningsfacadebehandling senest 14 dage før aktiviteten agtes påbegyndt, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage sig for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne. 

Kommunen har på baggrund af anmeldelsen mulighed for at stille krav til arbejdets udførelse.

Norddjurs Kommune vil stille følgende krav

  • Mindst 2 dage før skal de omkringboende orienteres om arbejdet. Orienteringen bør indeholde oplysninger om, hvilke gener der kan opstå, samt hvornår arbejdet påbegyndes og planlægges afsluttet.
  • Arbejdet skal foregå i tidsrummet kl. 07.00 – 22.00 mandag til fredag og må ikke foregå på helligdage.
  • Ved valg af materiel og arbejdsmetoder skal der tages hensyn til støj, støv og vibrationer, således at omgivelserne generes mindst muligt.
  • Der skal foretages tilstrækkelig vanding eller være tilsat vand ved sandblæsningen for at minimere støvudviklingen.
  • Der skal opsættes fintmasket net eller presenning til begrænsning af støvgener. Ved arbejdstids ophør skal nettet eller presenningen spules fri for støv.
  • Nyt og brugt sand skal afskærmes, så vinden ikke kan føre det med sig.
  • Kommunen kan stille yderligere krav.

Norddjurs Kommunes har udarbejdet et skema, som kan benyttes til anmeldelse af sandblæsningsarbejde på husfacader.

Ligeledes er der udarbejdet et skema til naboorientering.