Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kortlægning

Forureningskortlægning.

Kortlægning på vidensniveau 1 eller 2

En ejendom kan blive kortlagt, hvis der er mistanke om, at jorden er forurenet eller hvis der er konstateret forurening på ejendommen. 

Kortlægningen blev igangsat i 2000, da lov om forurenet jord trådte i kraft. Kortlægningen er indtil 31. december 2006 blevet varetaget af Århus Amt. Kortlægningen varetages i dag af Region Midtjylland.

Kortlægningen sker på to niveauer

Der findes en lang række aktiviteter, hvor driften kan have givet anledning til jordforurening. Aktiviteterne kan f.eks. være autoværksted, servicestation, maskinværksted eller støberi. Uanset om driften er ophørt eller ej, vil en sådan aktivitet kunne medføre kortlægning på vidensniveau 1, hvis der er mistanke til, at jorden kan være forurenet.

Hvis der bliver konstateret forurening på grund af f.eks. en utæt olietank eller på grund af tidligere aktiviteter vil ejendommen blive kortlagt på vidensniveau 2. Inden denne kortlægning sker, bliver der udført en forureningsundersøgelse, som påviser jordforurening.

Find kortlagt ejendom

Region Midtjylland har udarbejdet et kort med de kortlagte ejendomme. Her er det også muligt at se ejendomme som tidligere har været kortlagt eller udgået, fordi der ikke har været grundlag for kortlægning.

Se kortet med kortlagte ejendomme i Region Midtjylland.

Restriktioner

Når en ejendom bliver kortlagt, er der knyttet en række restriktioner til brugen af grunden/ejendommen. Ønsker du som grundejer f.eks. at bygge til eller renovere på en kortlagt ejendom, kræver det en § 8-tilladelse efter jordforureningsloven foruden byggetilladelsen. Der kan f.eks. blive stillet krav til etablering af byggetekniske foranstaltninger for at afværge eventuelle indeklimaproblemer.

Ønsker du som grundejer at bortskaffe overskudsjord fra en kortlagt ejendom, skal jordflytningen anmeldes og godkendes af kommunen, før jorden kan bortskaffes.

Offentlig indsats

Når en ejendom er kortlagt, indgår den i den offentlige indsats, hvor regionen udfører undersøgelser og eventuel oprydning af jordforurening. Regionen prioriterer den offentlige indsats i forhold til, om ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser, beliggende i et indvindingsopland for almen vandforsyning eller anvendes til bolig, daginstitution eller anden følsom anvendelse.

Før en ejendom overgår til offentlig indsats vil alle påbudsmuligheder være afprøvet. Det betyder, at kommunen vil påbyde forureneren at oprydde en konstateret jordforurening, hvis det er muligt ifølge den gældende lovgivning.

Læs mere

Læs mere om kortlægning på Miljøstyrelsens hjemmeside.