Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byggeri og jordforurening

Regler ved byggearbejde på en forurenet eller mulig forurenet grund.

Anmeldelse af jordflytning 

Der er særlige krav til, at du skal anmelde jordflytning og bortskaffelse af jord, der er forurenet, og jord der kommer fra en kortlagt grund eller et områdeklassificeret område. Sådan anmeldepligtig jord må ikke bortskaffes, før jordanmeldelsen er godkendt af kommunen.

Anvendelse af jord

Kommunen vil gerne opfordre til, at der genanvendes jord i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder. Afhængig af jordens oprindelsessted og forureningsgrad kan der være krav om, at du skal indhente en særlig tilladelse (§ 19-tilladelse). Du skal have en tilladelse, når du vil anvende jord og restprodukter, som overskrider visse grænseværdier, og som kan udgøre en risiko for undergrund, grundvand, recipienter eller miljøet generelt. 

Ren jord på udearealer

Når du ændrer arealanvendelsen på en grund til bolig, daginstitution, offentlig legeplads, kolonihave og sommerhus eller udfører bygge- og anlægsarbejde på disse typer af grunde, så er der et landsdækkende krav om, at de øverste 50 cm af jorden på udearealer skal bestå af ren jord (50 cm reglen). Området kan i stedet være dækket af fast belægning. Reglen er indført for at undgå kontakt med let forurenet eller forurenet jord.

§ 8-tilladelse

På kortlagte grunde kan der være krav om, at du skal have en særlig tilladelse efter jordforureningslovens § 8, før du må sætte et bygge- og anlægsarbejde igang. Du kan først få en byggetilladelse, når § 8-tilladelsen er givet. Reglen er indført for at sikre fremtidigt indeklima, kommende arealanvendelse, grundvandet og nærliggende recipienter.

Tastatur _mindst
Anmeldelse af jordflytning