Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vejledning til anmeldelse

Oplysninger om jorden - projektperiode og dokumentation.

Opgravningssted

Når opgravning af anmeldepligtig jord sker på en ejendom, angiver du ejendommens adresse og matrikelnummer. Du skal endvidere angive, om ejendommen er kortlagt og eventuelt tidligere aktiviteter. 

Status for forureningskortlægning og områdekliassificering ses af kommunens GIS-kort.

Ved opgravninger i veje, fortove og rabatter angiver du vejens navn samt den opgravede strækning. Du skal angive strækningen ved hjælp af to kendemærker, f.eks. to husnumre eller to km-sten. Desuden angives eventuelt kendskab til konstaterede forureninger i vejstrækningen. 

Projektperiode

Du oplyser tidspunkt for jordflytningen samt gravearbejdets start- og sluttidspunkt. Desuden er det muligt at beskrive projektet samt projektperiode.

Dokumentation

Sammen med anmeldeskemaet, skal du fremsende eventuelle analyseresultater og prøvebeskrivelser af de udtagne jordprøver. Placering og prøvetagningsdybde af de udtagne jordprøver indtegnes på kortskitse, der ligeledes fremsendes.

Klassifikation

Du oplyser, om der er tale om fyldjord eller intakt jord, og om der er byggeaffald i jorden. På baggrund af jordanalyse klassificeres jord i kategori 1, kategori 2 eller anden kategori. Klassifikationen vil ofte afhænge af kravene på modtageanlægget.

Læs mere om klassifikation af jord.

Det er ofte en fordel for bygherrer, rådgiver, entreprenør og for sagsbehandler, at ovennævnte oplysninger bliver indarbejdet i en jordhåndteringsplan.

Læs mere om jordhåndteringsplaner.