Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Anmeldelse af affald og screening for PCB

Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB.

Anmeldelse af affald 

Ved nedrivninger eller renoveringer, der omfatter mere end 10 m2 eller frembringer mere end 1 ton affald, skal affaldet fra byggearbejdet anmeldes til kommunen.

Af anmeldelsen skal alle affaldsfraktioner fremgå (f.eks. sten, træ, jern og metal, glas, termodruder, isolering, gips, brændbart) og mængder samt håndtering skal angives. 

Affaldet fra nedrivningen skal kildesorteres og håndteres, som angivet i affaldsbekendtgørelsens kapitel 9 og 10.

Skema til anmeldelse af bygge- og anlægsaffald.

Bilag til anmeldelsesskema - uddrag af bekendtgørelsen.

PCB

 1. PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler, og det er en uønsket miljøgift.

 2. blev tidligere brugt i byggematerialer og i industrien, indtil man i 1970'erne fandt ud af, at PCB kan skade både mennesker og miljø. Stoffet kan være til stede i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977.

 3. kan være helbredsskadelig, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne. Herudover er langtidsophobningen af PCB sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystemet. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende.

 4. kan overføres til mennesker gennem kosten, ved indånding og ved hudkontakt til PCB-holdige materialer.

I dag er alt anvendelse af PCB forbudt, men stoffet findes stadig i vores omgivelser. Du kan læse meget mere om PCB på www.pcb-guiden.dk.

PCB-screening

Når en bygning er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, er der risiko for, at der er PCB-holdige dele i bygningen og sådan en bygning skal derfor screenes forud for nedrivning, således at man, ved et evt. fund af PCB-holdige bygningsdele, kan tage særlige hensyn hertil ved sortering og bortskaffelse af affaldet.

Reglerne om PCB-screening fremgår af affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.

Skema til PCB-screening.

Hvis du har svaret JA til ét af spørgsmålene i PCB-screeningsskemaet, skal du jævnfør affaldsbekendtgørelsens § 59 foretage en kortlægning af de bygningsdele, som kan indeholde PCB.

Kortlægningen skal vedlægges anmeldelsen for affaldet sammen med screeningsskemaet.

PCB-kortlægning

Hvis en PCB-screening viser, at der kan være PCB i bygningen, skal denne kortlægges. Herunder kan ses, hvad anmeldelsen med kortlægning skal indeholde:

 1. Bygherrens navn og adresse.

 2. Dato.

 3. Bygherrens underskrift.

 4. Navn og adresse på den, der har udført kortlægningen.

 5. Dato for kortlægningen.

 6. Ejendommens adresse og matrikelbetegnelse.

 7. Byggeår og eventuelle renoveringsår.

 8. Resultatet af analyser af repræsentative materialeprøver og en beskrivelse af den visuelle vurdering, der ligger til grund for materialeprøver.

 9. Forekomsten og mængden af PCB-holdigt materiale.

 10. Placering af PCB-holdigt materiale angivet med billede eller tegning, hvor der kan opstå tvivl.

 11. Hvordan PCB-holdigt materiale gennem mærkning, skiltning eller andre tiltag er identificeret.

 12. Hvordan PCB-holdigt materiale er planlagt fjernet og håndteret.

 13. De forventede affaldsmængder og -typer.

 14. Den forventede behandling eller anvendelse af affaldet eller den forventede modtager af affaldet.

Det er kommunen, der afgør, om kortlægningen er fyldestgørende, herunder om prøveantallet er repræsentativt.

Du kan med fordel kontakte kommunen inden kortlægningen foretages, så kravene til kortlægningen kan fastlægges.

Hvad gør jeg med PCB-holdigt affald?

Der gælder særlige regler for bortskaffelse af affald med PCB. Reglerne er vigtige at følge for at undgå, at PCB spredes mere i miljøet.

PCB-holdigt affald skal altid udsorteres fra andet affald på byggepladsen og håndteres og opbevares/emballeres særskilt. Det må IKKE genanvendes, det skal som udgangspunkt destrueres, alternativt deponeres.

Kommunen anviser affaldet til et godkendt modtageanlæg.

Inden affaldet afhændes hertil, kan du ringe til anlægget/virksomheden og høre nærmere om kravene til emballering af det PCB-holdige affald.

Vær også opmærksom på arbejdsmiljøkrav (AT-krav) i forbindelse med håndtering af PCB-holdigt affald. Skal du vide mere om det, så kontakt Arbejdstilsynet.

Øvrige farlige stoffer i bygninger

Der kan i næsten alle huse være forskellige farlige stoffer, som man bør tage hensyn til ved renovering eller nedrivning. Det har betydning både for dig selv og evt. håndværkere, som arbejder med materialerne og i forhold til miljøet, idet man ikke ønsker spredning af stofferne.

Du kan læse mere om byggeaffald generelt og farlige stoffer i bygninger i denne pjece, som Reno Djurs har udarbejdet.