Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Anmeldelse af affald og miljøkortlægning

Anmeldelse af affald og miljøkortlægning.

Bygge- og anlægsaffald stammer fra nedrivning, renovering eller nybyggeri.

Affaldet omfatter f.eks. beton, mursten, tegl, isolationsmaterialer, vinduer, asbest- og gipsholdige byggematerialer.

Kortlægning af forurenende stoffer

For at kommunen kan klassificere affaldet, og for at bygherren og/eller affaldsproducenten kan overholde lovgivningen om anmeldelse, sortering og håndtering, er det en forudsætning, at der er viden om, hvilke stoffer og materialer, der findes i bygningen, bl.a. PCB, asbest, klorerede paraffiner, tungmetaller, PAH'er m.v.

Der skal derfor altid foretages en kortlægning af bygningen/anlægget, herunder skal der udtages prøver af de materialer, der kan indeholde forurenende stoffer.

Dette kan man få hjælp til af en miljørådgiver specialiseret i miljøundersøgelser/miljøkortlægninger af bygninger.

Reno Djurs har udarbejdet en vejledning om byggeaffald, der kan være en hjælp til at finde ud af, hvilke dele af bygningen, der kan indeholde miljøfarlige stoffer.

Hjælpeskemaet er kun en hjælp til bygherre/entreprenør. Der skal stadig foretages anmeldelse af byggeaffaldet.

Anmeldelse 

Hvis renoveringen eller nedrivningen frembringer mere end 1 ton affald, skal det anmeldes til Norddjurs Kommune.

Anmeldelsen sker på bygningsaffald.dk.

Du tilgår anmeldelsessystemet med NEM-ID.

Første gang du anmelder skal du oprette dig som bruger i systemet.

I tilfælde af problemer med opretning kan du kontakte systemets support på tlf.: 43 48 46 32.

I anmeldelsen skal de enkelte affaldsfraktioner noteres sammen med anslåede mængder, transportør og modtager og eventuelt prøvenr.

Miljøkortlægningsrapporten indsendes sammen med anmeldelsen.

Sortering

Det skal sikres, at miljøfarlige stoffer frasorteres eller renses af, herunder asbest, PCB, bly m.v.

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang.

Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering og mindsker forbruget af nye ressourcer.

Samtidig er det vigtigt at få sorteret forurenet og farligt fra.

For at opnå succes med affaldssorteringen, er det derfor vigtigt, at der på byggepladsen løbende informeres om, hvordan affaldet skal sorteres, hvilken container det skal ned i, og hvad der ikke må blandes sammen.

Tydelig skiltning på containere er en god idé både for håndværkernes, transportørernes og økonomiens skyld.

Genanvendeligt bygge- og anlægsaffald

I forbindelse med byggeaktiviteten skal der foretages en sortering af genanvendelige materialer på stedet, og som minimum skal affaldet kildesorteres i følgende affaldsfraktioner:

  • Natursten, f.eks. granit og flint

  • Rene uglaserede tegl- og mursten

  • Rent beton

  • Blandinger af natursten, uglaseret tegl/mursten og beton

  • Jern og metal

  • Gips

  • Stenuld

  • Jord

  • Asfalt

  • Blandinger af beton og asfalt