Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Fleksible tilrettelæggelsesformer

Læs mere om fleksible tilrettelæggelsesformer.

Den enkelte forening kan af det udbetalte tilskud til undervisning, minus 10 % tilskud til debatskabende aktiviteter, anvende op til 40 % til fleksible tilrettelæggelsesformer dog højest:

Antal lektioner x et beløb, der beregnes på grundlag af satsen til lærer- og lederløn m.v. ved almindelig aftenskoleundervisning.

Fleksible tilrettelæggelsesformer kan f.eks. omfatte workshops, åbne studiecirkler, fjernundervisning m.v., altså undervisningsformer der adskiller sig fra de hidtil anvendte undervisnings- og tilrettelæggelsesformer.

Fleksible tilrettelæggelsesformer er baseret på holddannelser, og deltagerne skal være tilmeldt og registreret. Ved fjernundervisning skal mindst 30 % af timerne på det enkelte hold gennemføres i fællesskab ved fysisk fremmøde.

Den del af det kommunale tilskud, der anvendes til fleksible tilrettelæggelsesformer kan bruges til:

  • Løn til de personer, der forestår de fleksible tilrettelæggelsesformer (aftenskolerne er ikke bundet af satserne i Undervisningsministeriets lønbekendtgørelse)

  • Lederhonorar, dog højst 20% af aftenskolens udgifter til fleksible tilrettelæggelses-former

  • Udgifter til etablering af Internetadgang til undervisere på hold inden for fjernundervisning

  • Undervisningsmaterialer af ikke-blivende værdi

  • Annoncering

  • Lokaleudgifter.

Eventuelle andre udgiftstyper må i givet fald afholdes af aftenskolen selv, typisk via deltagerbetalingen.