Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Aflæggelse af regnskab for folkeoplysende foreninger

Alle godkendte folkeoplysende foreninger skal indsende et regnskab over tildelte tilskud i det forgangne år senest d. 1. marts.

Revisionen skal sikre at de kommunale tilskud er anvendt fuldt ud, og helt til det formål tilskuddet er givet til.

Konstaterer revisor lovovertrædelser, er der pligt til at foretage indberetning til Norddjurs Kommune inden tre uger og herunder gøre foreningen opmærksom på denne konstatering.

Revisor påtegner regnskabet og erklærer, at regnskabet er revideret. Eventuelle forbehold skal fremgå af påtegningen. Kommunen kan kun kræve, at foreningen aflægger et regnskab for den aktivitet, der er givet tilskud til.

Revisionskrav

Foreninger der modtager tilskud fra kommunen, skal indsende et regnskab, der er revideret af en foreningsvalgt revisor og underskrevet af hele bestyrelsen.

Revisor skal i denne sammenhæng være opmærksom på, at:

  • tilskudsregnskabet indeholder de korrekte beløb, og er i overensstemmelse med de foreliggende bilag

  • tilskuddet er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven, herunder de kommunale regler og retningslinjer

  • foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne

  • foreningens oplysninger til kommunen er korrekte og

  • der er dokumentation for deltagernes samlede egenbetaling/kontingent.

Foreninger, der modtager mere end 500.000 kr. i tilskud fra kommunen, skal indsende et regnskab, der er revideret af en statsautorisret eller registreret revisor.

Udover ovenstående, skal revisor desuden foretage revision i overensstemmelse med god revisionsskik, samt vedlægge genpart af revisionsprotokol.

Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsens medlemmer hæfter i almindelighed ikke personligt for foreningens tilskud, som er givet efter lovens regler og rammer.

Bestyrelsen hæfter personligt for tilskud modtaget efter Folkeoplysningsloven, såfremt tilbagebetalingskravet opstår ved retsstridig handling eller undladelse, der i forlængelse heraf kan tilregnes som værende forsætlig eller uagtsom.