Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Skolestart

Hvornår er der indskrivning til skolestart?

I Folkeskoleloven står der, at undervisningspligten indtræder den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år. Det betyder, at 0. klasse er obligatorisk.

Skoleindskrivning

Hvert år i januar er der digital indskrivning til 0. klasse, med skolestart i august. Der udsendes mere information fra distriktsskolerne omkring tidspunkter m.v.

Der er Tidlig SFO og børnene overflyttes fra børnehave til skolefritidsordning pr. 1. april.

Skoleudsættelse

Udsættelse af skolestart i Norddjurs Kommune kan ske på baggrund af en individuel vurdering af barnet, og skal være begrundet i barnets udvikling og forventning om, at barnet efterfølgende vil kunne klare skolegangen på lige fod med de øvrige børn

Udsættelse vil ikke kunne ske med begrundelse i specialpædagogiske behov, idet folkeskolen giver specialpædagogisk bistand til børn med behov for særlig tilrettelagt undervisning. 

Der kan maksimalt gives skoleudsættelse i et år.

Skolefremrykning

Fremrykning af barnets skolestart, kan ske hvis dit barn fylder 5 år inden 1.oktober, det år man ønsker skolestarten og i øvrigt forventes at kunne følge undervisningen i skolen.

Ansøgning om skoleudsættelse eller skolefremrykning

Folkeskoleloven giver kommunalbestyrelsen mulighed for at godkende forældres anmodning udsættelse eller fremrykning af barnets skolestart, hvis det er begrundet i barnets udvikling.

Når forældre ønsker, at barnet fremrykker eller udsætter sin skolestart, skal de indsende en ansøgning.

Ved ansøgning om skoleudsættelse skal I vedlægge:

  • En pædagogisk handleplan for hvorledes barnet tænkes stimuleret i det kommende år i børnehaven. Denne handleplan udarbejdes af børnehavens pædagoger i samarbejde med barnets forældre. 

  • Hvis barnet er indstillet til PPR vedlægges relevante oplysninger.

Ansøgningsskema vedrørende udsættelse/fremrykning af skolestart og handleplan skal sendes senest 2. januar til til Skole- og dagtilbudsafdelingen.

Derefter

  • Vurderes ansøgning og handleplan af Visitationsudvalget.

  • Visitationsudvalget sender på Kommunalbestyrelsens vegne besked om afgørelsen til forældrene. 

  • Afgørelsen kan ikke ankes.

Indsend ansøgningsskema

Hav følgende klar, inden du begynder at udfylde formularen:

  • Institutionshandleplan/pædagogisk handleplan (udarbejdes af børnehavens pædagoger i samarbejde med barnets forældre)

  • Barns cpr.-nummer

  • Forældres/forælders cpr.-nummer

  • Evt. andre dokumenter (f.eks. oplysninger fra PPR)

Udfyld og indsend ansøgning om skoleudsættelse eller skolefremrykning