Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Hvad er en lokalplan?

Lokalplaner er juridisk bindende dokument, der bestemmer, hvordan de ejendomme, som planen omfatter, kan bebygges og anvendes.

Lokalplaner udarbejdes og vedtages efter reglerne i Planloven.

Planloven indeholder en liste over, hvad kommunerne må bestemme i lokalplaner, og den opstiller en procedure for, hvordan lokalplaner skal offentliggøres og vedtages.

I en lokalplan fastlægger Kommunalbestyrelsen således bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser, som gælder for ejere, lejere og brugere af de ejendomme eller områder, som planen omfatter.
Lokalplanen kan blandt andet bestemme:

  • hvordan lokalplanområdet må anvendes
  • placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer m.m.
  • materialevalg og udseende

Udarbejdelse af lokalplaner sker i henhold til "Planloven", lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018. Loven sikrer, at kommunalbestyrelsen til enhver tid kan igangsætte udarbejdelse af nye lokalplaner – og at kommunen skal udarbejde en lokalplan som forudsætning for at gennemføre:

  • større byggerier/nedrivninger, anlægsarbejder eller udstykninger
  • ændring af et områdes anvendelse
  • bevaring af et eksisterende område (eks. bevaringsværdige bygninger, kulturhistorisk miljø)
  • væsentlige ændringer i øvrigt, som har betydning for borgerne i Norddjurs

Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold.

Lokalplanen skal som udgangspunkt være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der som forudsætning for vedtagelse af lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod lokalplanens grundlæggende principper. Hvis en dispensation vurderes at have betydning for naboer og andre berørte, kan kommunalbestyrelsen kun give dispensation efter en forudgående høring.

Vedtagne lokalplaner på Plandata.dk

Du kan se alle vedtagne lokalplaner på Plandata.dk.

Når du har klikket på linket herover, får du et kort over hele Danmark

  • Zoom ind eller søg på din adresse eller kommune i søgefeltet i øverste højre hjørne på skærmen
  • Klik på planen og du får mulighed for at se selve plandokumentet

Lokalplanforslag i høring

Nye lokalplanforslag skal i offentlig høring i mindst 2 og højst 8 uger, alt efter hvor kompleks den er.

Herefter tager kommunalbestyrelsen stilling til de indsigelser og ændringsforslag, der er kommet i høringsperioden.

Du kan se forslagene som pdf under aktuelle offentliggørelser.

 

Kontakt: Planafdeling

Phone Til Infoboks

Kontakt Plan på mail: plan@norddjurs.dk

Borgere kan ringe på 89 59 10 00 i tidsrummet:

Mandag – onsdag: 10.00 – 15.00
Torsdag: 10.00 – 17.00
Fredag: 10.00 – 12.00

Plan sidder i Allingåbro

Kirkestien 1, 8961 Allingåbro