Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Varmeforsyning

Norddjurs Kommune fastlægger den kollektive varmeforsyning for et område ved at godkende et projektforslag fra et forsyningsselskab.

Forbud og pligter

Tilslutningspligt

Der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning for ny bebyggelse i flere områder i Norddjurs Kommune.

Tilslutningspligten kan være oplyst på to måder:

  • Den kan fremgå af en lokalplan for området, eller
  • den kan være tinglyst og fremgå af ejendommens blad i tingbogen. Du kan få din ejendoms blad i tingbogen ved at henvende dig på tinglysningskontoret.

Ny bebyggelse

Der kan være tilslutningspligt for ny bebyggelse (herunder større tilbygninger, der er af så omfattende karakter, at kommunen vurderer, at tilbygningen kan bære en tilslutning til kollektivt varmeforsyningsanlæg).

Tilslutningspligt for ny bebyggelse fremgår typisk af en lokalplan.

Eksisterende bebyggelse

Eksisterende bebyggelse kan pålægges tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

Tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse skal varsles 9 år, før den træder i kraft.

Tilslutningspligten skal være tinglyst på ejendommen.

Forblivelsespligt

En bygning, der er tilsluttet kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan pålægges forblivelsespligt. Forblivelsespligten skal tinglyses på ejendommen.

Elvarmeforbud

Der er forbud mod at etablere elvarme i alle nye og eksisterende huse med vandbårent centralsystem, hvis husene ligger i et område, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning.

Det må man godt

Forbuddet gælder ikke:

  • Bebyggelse, der allerede havde elvarme, da forbuddet blev meddelt.

  • Hvis der sker en tilbygning til et hus med elvarme, uden at der etableres et helt nyt opvarmningssystem.

  • Hvis det på grund af byggetekniske forhold vil være uforholdsmæssigt bekosteligt at installere et centralvarmesystem.

  • Elpatroner i et vandbårent centralsystem eller eldrevet varmepumper.

  • Elradiatorer og elvandvarme, der fungerer som supplerende varmekilde, f.eks. til opvarmning af yderrum, loftsrum eller sjældent benyttede lokaler.

  • Elvarme i sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse m.v.

Det er Norddjurs Kommune, der vurderer, om din bygning er omfattet af elvarmeforbuddet på baggrund af ovenstående og de oplysninger, der fremgår af din byggesag.

Lavenergihuse

Hvis dit hus opføres som et lavenergihus efter reglerne i Bygningsreglement 08, meddeler Norddjurs Kommune, efter ansøgning om det, dispensation fra eventuelt elvarmeforbud og tilslutningspligt.

Hvad er et lavenergihus?

I Bygningsreglement 10 er der fastsat maksimale "energirammer" for boliger. En energiramme er varmebehovet til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand.

Ændret opvarmningsform

Når du skifter fra én opvarmningsform til en anden, er det vigtigt, at du meddeler det til Norddjurs Kommune.

Vær speciel opmærksom på de regler, der gælder for sløjfning af olietanke.

Jordvarmeanlæg

Ønsker du at etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge Norddjurs Kommune om tilladelse. Når ansøgningen er modtaget vurderes:

  • Vandindvinding i nærheden (vandværksboringer inden for 300 m og andre boliger/brønde inden for 50 m).

  • Eventuel tilslutningspligt til varmeforsyning (Norddjurs Kommune kan meddele dispensation til lavenergihus).

 

 

Selvbetjening