Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ny olietank og tankattest

Regler for ny olietank og tankattest.

Hvis du køber en ny olietank, skal du huske, at leverandøren skal overdrage dig en tankattest.

Tankattesten er din garanti for, at den type tank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie.

Det er på Byg & Miljøs hjemmeside, du an- og afmelder din olietank.

Vær opmærksom på, at olietanke ikke må placeres tættere på private drikkevands-brønde/-boringer end 25 m. Der skal være 50 m til almene vandforsyningsanlæg.

  • Du skal give kommunen besked 2 uger før arbejdet påbegyndes.

  • Du skal indsende kopi af tankattesten til kommunen sammen med en skitse over tankens placering.

  • Du skal oplyse, om der er drikkevandsboringer inden for 25 m / 50 m.

Hvis der er særlig risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller nærliggende vandindvindingsanlæg, kan kommunen forbyde etableringen af tanken.

Ved installering af en olietank er der desuden en række krav til rør med mere, som skal være opfyldt. Dem kan du læse mere om i olietankbekendtgørelsen.

Kommunen kan kræve, at du fremsender dokumentation for, at kravene er overholdt.