Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lån til betaling af ejendomsskat (grundskyld)

Indefrysning af grundskatterne.

Hvis du er ejer af en bolig i Norddjurs Kommune, har du på visse betingelser mulighed for at få lån til betaling af ejendomsskat (grundskyld), der påhviler den pågældende ejendom med tilhørende grund, gårdsplads og have.

Der er også mulighed for lån til udgifter til tilslutning af kollektive anlæg i tilfælde, hvor der er tilslutningspligt. Personer, der ejer to eller flere ejendomme, kan kun opnå lån til betaling af de ejendomsskatter m.v., der påhviler en af ejendommene.

Der ydes ikke lån til afgifter så som rottebekæmpelse, skorstensfejning osv., disse afgifter skal man derfor fortsat selv betale.

Før du søger om lån til betaling af ejendomsskat, bedes du læse denne information.

Ansøgningsprocedure

Du skal benytte vores digitale selvbetjeningsløsning til at ansøge om et lån til betaling af ejendomsskat.

Gå til selvbetjeningsløsning med Nem ID.

Hvis du ikke har mulighed for at søge digitalt, kan du rekvirere et ansøgningsskema via mail til: ie@norddjurs.dk eller på tlf. 89 59 41 08 / 89 59 41 04

Ansøgningsfrister

Kommunen skal have modtaget din ansøgning:

• senest 1. december til rate 1.

• senest 1. juni til rate 2.

Krav og betingelser

For at få lånet skal du opfylde én af disse betingelser:

• du eller din ægtefælle er berettiget til folkepension

• du eller din ægtefælle får delpension

• du eller din ægtefælle får social pension

• du eller din ægtefælle får efterløn

Kommunens sikkerhed for lånet

Norddjurs Kommune skal have tinglyst pant i ejendommen (skadesløsbrev) til sikkerhed for lånet. Skadesløsbrevet skal sammen med eventuelle øvrige tinglyste hæftelser, der er i ejendommen, ligge inden for den seneste offentlige vurdering.

Norddjurs Kommune sørger for tinglysning af skadesløsbrevet og afholder udgifterne til tinglysningen.

Administrationsgrundlag for sletning af skadesløsbreve i fast ejendom

Renter

Lånet tilskrives renter. Rentens størrelse svarer til et gennemsnit af den effektive rente på alle udestående realkreditobligationer de 12 foregående måneder pr. 1. oktober året før.

Den rente der tilskrives i 2022 er 0,48%.

Renterne er ikke fradragsberettigede på selvangivelsen.

Ved tilbagebetaling af lånet, gives et rentenedslag på de renter, der er tilskrevet efter den 1. januar 2011. Rentenedslaget er 33 % i 2011. Herefter falder rentenedslaget med en procent om året, indtil det i 2019 udgør 25 %.

Tilbagebetaling af lånet

Lånet forfalder til betaling, når ejendommen fraflyttes, sælges, udlejes eller når ejeren dør – eller i øvrigt ikke længere opfylder betingelserne for at opretholde lånet.

Hvis ejeren flytter på plejehjem eller dør, og ejendommen overtages af ægtefællen, kan lånet i nogle tilfælde fortsætte - såfremt at ægtefællen i øvrigt opfylder betingelserne.

Det samme gælder, hvis en ægtefælle overtager ejendommen og bliver siddende i uskiftet bo. En efterlevende ægtefælle, som overtager ejendommen, har dog krav på, at de beløb inkl. tilskrevne renter, der allerede er ydet som lån, forbliver stående som et berostillet lån.

Love og regler

Vil du læse hele lovteksten henvises til www.retsinformation.dk - Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter.

 

Kontakt: Planafdeling

Phone Til Infoboks

Kontakt Plan på mail: plan@norddjurs.dk

Borgere kan ringe på 89 59 10 00 i tidsrummet:

Mandag – onsdag: 10.00 – 15.00
Torsdag: 10.00 – 17.00
Fredag: 10.00 – 12.00

Plan sidder i Allingåbro

Kirkestien 1, 8961 Allingåbro