Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside
Forstør eller formindsk teksten på hjemmesiden.
 
 

Ejendomsskattebilletten

Som ejer af fast ejendom i Norddjurs Kommune betaler du ejendomsskat til kommunen.

Ejendomsskattebilletten

Ejendomsskattebilletten "Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom" for 2018 udsendes i december måned 2017.

Indbetalingskort til 1. og 2. rate udsendes særskilt henholdsvis primo december 2017 og primo juni 2018.

Jfr. teksten på ejendomsskattebilletten fremsendes indbetalingskort til 2. rate i juni måned 2018, såfremt ejendommen ikke er tilmeldt PBS.

Du vil modtage din ejendomsskattebillet i din Digitale Postkasse/E-boks, hvis du har sagt ja til at modtage digital post fra det offentlige.

Hvis du modtager din ejendomsskattebillet i din Digitale Postkasse/E-boks og ikke har tilmeldt betaling til betalingsservice (PBS), vil indbetalingskort også være her.

Ejendomsskattebilletten udsendes til alle ejere af en ejendom. Der vil tværs over ejendomsskattebilletten være skrevet KOPI, hvis man ikke er registreret som hovedejer hos kommunen. Det vil være hovedejeren, der modtager indbetalingskortet, hvis betalingen ikke er tilmeldt PBS.

HUSK at indbetale det fulde beløb for raten.

Ejendomsskatten kan indbetales via Netbank, på posthuse eller gennem banker og sparekassers betalingsservice (PBS).

Det er ikke muligt at betale ejendomsskatten på rådhuset.

Forfaldsdatoerne er den 1. januar og den 1. juli, med sidste rettidige betalingsdage den 4. januar og den 4. juli.

Skylder du ejendomsskat eller andre fortrinsberettigede krav, skal du være særlig opmærksom på følgende:

Hvis du ikke betaler din ejendomsskat eller andre fortrinsberettigede krav til tiden, får du først en rykker, en varsling og herefter kan der bliver der foretaget udlæg i ejendommen.

Når udlægget er foretaget oversendes kravet til en advokat med yderligere omkostninger og i værste fald kan det ende med en tvangsauktion.

Hvis du har spørgsmål til dette, kan du kontakte vores opkrævningsafdeling på tlf. 89591820 / 89591082 / 89591808 / 89591823 eller mail: fo@norddjurs.dk

Opkrævningen

Beregning af ejendomsskat

Ejendomsskat (grundskyld) beregnes som en promille af den afgiftspligtige grundværdi (normalt af grundværdien minus evt. fradrag for forbedringer). Kommunalbestyrelsen fastsætter promillen i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned.

For 2018 er den fastsat til 34 o/oo. For produktionsjord er den dog fra statens side fastsat til 7,20 o/oo.

Sammen med ejendomsskatterne opkræves også andre beløb, f.eks. bidrag til vedligeholdelse af private fællesveje i visse områder, skorstensfejerafgift, affaldsgebyr - jord, rottebekæmpelse mv.

Ejerskifte

Er ejendommen blevet solgt og har kommunen modtaget endelig meddelelse fra Tinglysningen herom, vil der automatisk blive udsendt en ny ejendomsskattebillet med tilhørende indbetalingskort til ny ejer.

Hvis du har solgt ejendommen eller en del af ejendommen, skal du aflevere ejendomsskattebilletten hos den advokat eller ejendomsmægler, som har formidlet ejerskiftet.

Hvis der sker ejerskifte omkring betalingsterminen for ejendomsskat 1. januar og 1. juli er det vigtigt, at sælger selv afmelder ejendommen til PBS. En afmelding til PBS ca. en måned før 1. januar og 1. juli bevirker, at der bliver udskrevet et indbetalingskort, som kan udleveres til den nye ejer.

Registrering af et ejerskifte bevirker i alle tilfælde, at en PBS tilmelding bliver afmeldt.

Indefrysning af grundskyld 2018 - 2020

Boligejere får fra 2018 en del af grundskylden/ejendomsskatten indefrosset. Det betyder, at en del af grundskylden ikke skal betales. Beløbet er trukket fra opkrævningen på ejendomsskattebilletten. Det beløb, der er indefrosset, svarer til den årlige stigning i grundskyld.

Ny skattebillet juni 2018 – kun til berørte ejere

Beregningen af beløbet for 2018 bliver foretaget i maj, og nye ejendomsskattebilletter med oplysning om indefrysning bliver sendt ud til ejerne senest 5. juni 2018. Det indefrosne beløb for 2018 vil blive fratrukket 2. rate, der forfalder til betaling 4. juli 2018. Stigningen skal udgøre mindst 200 kr. pr. ejer. Derfor vil der være nogle ejendomme, som ikke får indefrosset grundskyld.

Lån uden renter og gebyr

Det beløb, der bliver indefrosset, bliver tilskrevet et lån, som fordeles på alle ejere af ejendommen. Hvert år modtager alle ejere en opgørelse, som viser det indefrosne beløb. Du kan ikke fravælge at få indefrosset din grundskyld, og du kan ikke vælge at indfri lånet i perioden 2018-2021. Lånet er rente- og gebyrfrit.

Betaling ved ejerskifte

Lånet på den indefrosne grundskyld skal betales ved ejerskifte. Opkrævningen udsendes automatisk fra kommunen. Ved handel mellem ægtefælder overdrages lånet og skal ikke betales. 
Hver enkelt ejer vil hvert år modtage en årsopgørelse over lånet.Årsopgørelsen og den nyeste ejendomsskattebillet kan tilsammen bruges til den refusionsopgørelse, der udarbejdes af rådgiver ved ejerskifte.

Baggrund for indefrysning af grundskyld

Folketinget har vedtaget lov. nr. 278 af 12. april 2018. Loven betyder, at kommunerne skal indefryse årlige stigninger i grundskylden for 200 kr. pr. ejer. Det grundskyldsbeløb, boligejerne løbende skal betale i ejerperioden, vil dermed ikke stige.

Mere info

Spørgsmål til ejendomsskattebilletten:

Ejendomsskat tlf. 89 59 41 04 eller 89 59 41 08 mail: ie@norddjurs.dk

Lovgrundlaget:

Skatteministeriet skm.dk

Sammen med den nye ejendomsskattebillet udsendes der et bilag med følgende tekst:

Information til ejendomsskattebilletten om den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld 2018-2020

Du har fået indefrosset en del af din grundskyld for 2018. Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu. I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra din opkrævning.

Baggrunden for indefrysningen er lov. Nr. 278 af 12. april 2018. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at din kommune skal indefryse årlige stigninger i grundskylden for 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld for hele 2018. Du har måske bemærket, at grundskylden for første halvår 2018 blev opkrævet uden indefrysning. Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt. Det er det nu, og derfor får du indefrosset et beløb, der svarer til stigninger i grundskylden for hele 2018.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb hvert år og total.

Læs mere på skatteministeriets hjemmeside www.skm.dk.