Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byggeri i landzone

Landet er opdelt i byzone, sommerhusområde og landzone.

Link til Norddjurs Kommunes Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser

I landzone kræves der landzonetilladelse til:

 • Udstykning
 • Byggeri
 • Ændret anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer

Byggeri, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, kan dog ofte opføres uden landzonetilladelse.

Hovedformålene med landzonebestemmelserne er

 • at modvirke byspredning med bebyggelser og anlæg i det åbne land,
 • at fastholde karakteren af åbent land, også hvor der ikke er særlige naturinteresser,
 • at sikre at byudviklingen sker i de planlagte byudviklingsområder,
 • at udnytte trafikanlæg, byggemodninger, institutioner og privat service, hvor disse allerede findes,
 • at undgå unødig forbrug af landbrugsjord til andet formål.

Landzonereglerne giver

 • mulighed for at etablere en generationsskifte- eller medhjælperbolig på landbrugsejendomme over 30 ha i tilknytning til hidtidige bebyggelser - uden landzonetilladelse,
 • mulighed for at udvide mindre virksomheder i tidligere landbrugsbygninger i det åbne land (med op til 500 m2 og 5 ansatte) - uden tilladelse,
 • mulighed for at anvende tomme landbrugsbygninger til en bolig eller mindre butikker op til 250 m2 - uden landzonetilladelse,
 • mulighed for gylletanke ude på markerne - kræver landzonetilladelse for så vidt angår beliggenhed og udformning, tilladelsen skal som hovedregel gives.

Et sagsforløb vedrørende en landzonetilladelse vil forløbe således,

 • at der foretages en naboorientering og eventuel partshøring om, at kommunen agter at give landzonetilladelse til et ansøgt projekt - naboer har 2 uger til at indkomme med kommentarer,
 • at der herefter, såfremt der ikke er indkommet væsentlige indsigelser, gives landzonetilladelse, som dog ikke må udnyttes, før den annoncerede klagefrist er udløbet,
 • at tilladelsen samtidig annonceres med 4 uger til at indgive klage til Naturklagenævnet,
 • at der gives besked til ansøger, hvorvidt der er indkommet klager,
 • at såfremt der er indkommet klager, vil disse blive videresendt til Naturklagenævnet, som herefter behandler sagen, 
 • at såfremt tilladelsen kræver anmeldelse eller byggetilladelse skal der fremsendes fyldestgørende projekt til godkendelse. Byggeriet må ikke påbegyndes, før der foreligger en tilkendegivelse fra Plan - og Byggeafdelingen.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

Norddjurs Kommune har et kommunalt servicemål om at fuldt oplyste og ukompliceret byggesager skal behandles inden for 15 arbejdsdage (straksbehandling).

Hvis byggesagen ikke opfylder kriterierne for en straksbehandling, vil der fra sagen er fuldt oplyst til vi påbegynder sagbehandlingen går der ca. 12 uger.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid og straksbehandling her.

Byggesagsgebyr

Norddjurs Kommune opkræver gebyr på byggesager. Undtaget for gebyr er ansøgninger vedrørende erhvervsejendomme modtaget efter 1. januar 2022.