Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Byggesagsbehandling efter BR18

Læs her om ændringerne i det nye bygningsreglement.

Brand- og konstruktionsklasser og certificeret rådgivere

Kommunen skal ikke længere udføre den tekniske byggesagsbehandling på konstruktions- og brandmæssige forhold. Disse forhold skal fremadrettet varetages af en certificeret statiker og brandrådgiver. De certificerede rådgiver får herefter ansvaret for, at konstruktionerne og de brandmæssige forhold i dit byggeri overholder kravene.

Valg af brand- og konstruktionsklasser

Du skal i ansøgningen oplyse og dokumentere hvilken brand- og konstruktionsklasse byggeriet er omfattet af. For indplacering af byggeri i brand- og konstruktionsklasser henvises der til bygningsreglementet 2018 (BR18), kapitel 26 og kapitel 27.

Valg af brand- og konstruktionsklasse skal dokumenteres således at kommunen kan kontrollere om byggeriet er indplaceret i den rigtige klasse. Dokumentationen skal derfor indsendes ved ansøgning og udføres i henholdt til BR18 § 503 (Konstruktionsklasse) samt § 511 (Brandklasse).

Brand- og konstruktionsklasse 2-4

Når byggeriet skal indplaceres i en brand- og konstruktionsklasse 2-4, skal der tilknyttes en certificeret rådgiver til sagen. Oversigt over certificeret rådgiver kan findes på bygningsreglementets hjemmeside.

Byggesagen kan ikke behandles før der er indsendt det nødvendige materialet fra de certificeret rådgiver. Ved ansøgning skal den certificeret rådgiver ligeledes indsende deres certifikat.

Øvrige tekniske forhold

Ud over brand og konstruktioner, regulerer BR18 yderligere 17 tekniske emner, eksempelvis adgangsforhold, afløb, bygningens indretning, energiforbrug, lysforhold, ventilation mv.

Disse forhold skal kommunen heller ikke teknisk sagsbehandle. I stedet skal du i ansøgningen udfylde en erklæring med angivelse af, hvilken tekniske forhold i bygningsreglementet dit byggeri er omfattet af. Kommunen skal herefter kontrollere, at alle relevante emner er krydset af.

Det er fortsat kommunen der behandler evt. dispensationer fra bygningsreglementet. Hvis der er forhold i byggeriet der ikke lever op til bygningsreglementets bestemmelser, skal der sammen med ansøgningen indsendes en dispensationsansøgning. Dispensationsadgangen omfatter ikke funktionskrav, hvor hensynet bag er brand- eller sikkerhedshensyn, jf. BR18 §13, stk. 2.

Når byggearbejdet færdigmeldes, skal du indsende alt relevant dokumentation for overholdes af de krav, som du har krydset af på erklæringen ved byggeansøgningen.

Kommunen skal påse at dette materiale bliver indsendt før der kan gives en ibrugtagningstilladelse til byggeriet. Det anbefales derfor at man tager kontakt i en rådgiver som kan lave det fornødne dokumentation til byggesagen.

I Bygningsreglementets vejledning om byggesagsbehandling efter BR18, kap 9.1, kan ses en liste over tekniske forhold som, afhængig af byggeriet karakter, kan indgå i stikprøvekontrol og derfor også er det der skal indsendes ved færdigmeldingen.

De bygningsregulerende forhold/ grundens udnyttelse

Kommunen skal stadig påse at de administrative forhold er overholdt, samt at bygningsreglementets kapitel 8 ”Byggeret og helhedsvurdering” og kapitel 20 ”Ubebyggede arealer” er overholdt.

Du skal derfor fremsende tegninger, beskrivelser mv. der redegør for afstandsforhold, højder, bebyggelsesprocent, anvendelse, parkeringsforhold, opholdsarealer, overholdelse af lokalplaner, tilladelser i forhold til anden lovgivning og lignende der er relevant for din byggeansøgning.

Ibrugtagningstilladelse

Før du må tage dit byggeri i brug, skal du færdigmelde det til kommunen og fremsende alt relevant dokumentation. Det fremgår af byggetilladelsen hvilke kapitler der skal dokumenteres, samt hvad der yderligere skal indsendes ved færdigmeldingen.

Sammen med dokumentationen skal der indsendes en underskrevet erklæring om det færdige byggeri. Kommunen kontrollere at dokumentationen er modtaget og først når vi har modtaget alt dokumentation kan kommunen give en ibrugtagningstilladelse.

En egentlig gennemgang af den fremsendte dokumentation vil ske, såfremt kommunen efterfølgende udtrækker byggesagen i stikprøvekontrollen.

Stikprøvekontrol

Kommunen skal i 10 pct. af de byggesager, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse, foretage stikprøvekontrol. Undtaget herfra er enfamiliehuse, sommerhuse ol.

Det betyder at på trods af, at der er meddelt ibrugtagningstilladelse kan dit byggeri blive taget ud og kontrolleret for, om det lever op til de bygningsreglementets tekniske bestemmelser, med undtagelse af de konstruktions- og brandmæssige forhold.

Kommunen skal senest efter en måned fra der er meddelt ibrugtagningstilladelse, oplyse ejer om at byggesagen er blevet udtaget til stikprøvekontrol.

 

Kontakt: Byggesag

Kontakt byggesagsafdelingen på telefon 89 59 40 68 eller send en mail til  byggesag@norddjurs.dk.

Telefonen har åben:
Man - fre: 10.00 - 12.00 

Book et møde
Du skal booke et møde inden du kommer: Book et møde

Adresse:
Kirkestien 1
8961 Allingåbro

Find på kort:

Sagsbehandlingstid

Norddjurs Kommune har et kommunalt servicemål om at fuldt oplyste og ukompliceret byggesager skal behandles inden for 15 arbejdsdage (straksbehandling).

Hvis byggesagen ikke opfylder kriterierne for en straksbehandling, vil der fra sagen er fuldt oplyst til vi påbegynder sagbehandlingen går der ca. 12 uger.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid og straksbehandling her.

Byggesagsgebyr

Norddjurs Kommune opkræver gebyr på byggesager. Undtaget for gebyr er ansøgninger vedrørende erhvervsejendomme modtaget efter 1. januar 2022. 

Byggesagsgebyr

Norddjurs Kommune opkræver gebyr på byggesager. Undtaget for gebyr er ansøgninger vedrørende erhvervsejendomme modtaget efter 1. januar 2022. 

Sagsbehandlingstid

Norddjurs Kommune har et kommunalt servicemål om at fuldt oplyste og ukompliceret byggesager skal behandles inden for 15 arbejdsdage (straksbehandling).

Hvis byggesagen ikke opfylder kriterierne for en straksbehandling, vil der fra sagen er fuldt oplyst til vi påbegynder sagbehandlingen går der ca. 12 uger.

Du kan læse mere om sagsbehandlingstid og straksbehandling her.