Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Regnvandsfaskiner

Her kan du læse om, hvordan du kommer af med dit regnvand på egen grund og hvad reglerne er herfor.

Faskine 

Hvorfor nedsive regnvand?

Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres.

En af de måder, man kan nedsive regnvand på, er i faskiner i jorden. 

Der findes andre nye metoder, som eksempelvis regnbede, der er en lille beplantning i haven, hvor regnvand fra tage og hårde overflader opsamles og siver ned i jorden.

Regnbede er en billig og flot løsning til nedsivning af regnvand i haven. 

Tagvand nedsives i en faskine

En faskine er i princippet et hulrum i jorden, hvor tagvandet siver ud gennem faskinens bund og sider.

Faskinens volumen skal være stort nok til at opmagasinere vandmængden, hvis tilstrømningen midlertidigt er større end udsivningen.

Det er derfor vigtigt, at faskinen har den nødvendige størrelse, hvilket bestemmes ud fra arealet af befæstede arealer, der tilsluttes faskinen, samt af jordens beskaffenhed (nedsivningsevne). Dette skal man undersøge nærmere, inden faskinen etableres. 

Før faskinen skal der anbringes en nedløbsbrønd med sandfang, så faskinen ikke stopper til. Sandfang skal vedligeholdes og oprenses efter behov (helst hvert år).

Tilladelse

Her kan du se hvilke retningslinjer, der gælder for udførelse og placering af faskiner.

I følgende tilfælde behøver du ikke søge Norddjurs Kommune på forhånd, når du etablerer en faskine:

Ejendommen:

 • Afledningen sker fra enfamiliehus med tilknyttede udhuse, carporte og garager og dertilhørende arealer, det vil sige ikke fra etageejendomme, boligblok eller lignende.

 • Der må kun afledes almindeligt regnvand, det vil sige ikke nogen form for spildevand eller forurening iøvrigt.

Anlægget:

 • Faskinen dimensioneres, placeres og udføres i overensstemmelse med vedtagne normer, og således at det tilledte vand kan bortledes uden ulemper for nabogrunde, terræn, installationer og bygninger m.v.

 • Der må fra faskinen ikke etableres overløb til kloakken.

Placering:

 • Afstanden til vandindvindingsanlæg og nærmeste sø, vandløb eller hav er mindst 25 m.

 • Afstand til beboelseshus med/uden kælder er mindst 5 m.

 • Afstand til hus uden beboelse men med kælder er mindst 5 m.

 • Afstand til hus uden beboelse og uden kælder er mindst 2 m.

 • Afstand til skel er mindst 2 m.

 • Arealet må ikke være forurenet. Jordhåndtering og anlægsarbejde kan i disse tilfælde kræve særlig tilladelse.

 • Der er ikke øvrige arealmæssige bindinger for brug og anvendelse af arealet.

Hvis alle ovennævnte betingelser er overholdt, kræves der ikke en særskilt tilladelse fra Norddjurs Kommune - i så fald vil anlægget ikke medføre miljømæssige gener og behøver derfor ikke at blive sagsbehandlet af kommunen.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte os.

Hvis ikke alle betingelser er overholdt, skal du søge Norddjurs Kommune om en tilladelse, inden arbejdet påbegyndes.

Der gøres opmærksom på, at før arbejdet med at etablere en faskine eller andet anlæg til regnvand påbegyndes, skal man sikre sig, at vandet ikke kan gøre skade.

Nedsivningsanlæg til regnvand er dimensioneret til at håndtere normal nedbør, og det betyder, at de vil løbe over, når der kommer voldsomme skybrud.

Det skal sikres, at huset ikke bliver oversvømmet, når nedsivningsanlægget løber over. Man skal også sikre, at vandet ikke løber ind til naboer eller ud på vejen.

Grundvand og jordbund

Faskiner bør etableres over grundvandsspejlet, da der ikke kan ske udsivning fra sideflader under grundvandsspejlet.

Jordbunden skal være egnet til nedsivning. Sand og grus er meget velegnet.

Morænejord med ler kræver større faskiner.

I meget tæt lerjord kan vandet ikke sive ud af faskinen.

For at bestemme om jordbunden er egnet til nedsivning og for at dimensionere faskinen, så den får den rette størrelse, anbefales det, at der udføres en infiltrationstest, som er simpel og hurtig at udføre.

Hvem må udføre arbejdet

Det anbefales generelt, at du får en autoriseret kloakmester til at hjælpe dig med at dimensionere og udføre regnvandsfaskinen korrekt.

Som grundejeren må du dog selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger, hvor det drejer sig om enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager og dertilhørende arealer.

Der er dog visse ting, som kræver autorisation som kloakmester.

Man må ikke selv frakoble de gamle regnvandsledninger fra kloaksystemet. Når der etableres en faskine skal eventuelle gamle rør sløjfes/afproppes korrekt for at undgå rotter i de ubenyttede ledninger.

Sløjfning og afpropning af kloak skal foretages af en kloakmester med gyldig autorisation.

Dokumentation herfor skal indsendes til kommunen sammen med færdigmelding af det øvrige arbejde.

Færdigmelding

Efter udført arbejde skal du huske at indsende en færdigmelding til Norddjurs Kommune i form af en afløbstegning med beskrivelse af det udførte - samt erklæring fra autoriseret kloakmester for korrekt sløjfning/afpropning, hvis der findes gamle rør, som er taget ud af brug.