Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Norddjurs Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved at vælge emne og herefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Ejendomsskattebilletten

Som ejer af fast ejendom i Norddjurs Kommune betaler du ejendomsskat til kommunen.

Fastfrysning af ejendomsskat 2017

Det er i finansloven for 2017 vedtaget at fastfryse beskatningsgrundlaget for grundskyld (ejendomsskat) fra 2016 til 2017, og der bliver i begyndelsen af juni måned udsendt ændrede ejendomsskattebilletter på de berørte ejendomme.

Grundlaget for beregning af grundskyld er enten grundværdien som vurderet af SKAT, eller skatteloftsværdien, som er den værdi, der sidste år blev betalt grundskyld af fremskrevet med reguleringsprocenten. Der betales grundskyld af den laveste af de to værdier.

Reguleringsprocenten for 2017 var 5,5%, men er nu på grund af fastfrysningen ændret til 0,0.
Nedsættelsen gælder kun for grundejere, der betaler grundskyld af skatteloftsværdien frem for af grundværdien ved den seneste vurdering. Hvor grundskylden er beregnet af grundværdien, er der ikke sket nogen stigning fra 2016 til 2017, med mindre en ændring i ejendommens forhold har medført en omvurdering fra SKAT.

Reguleringen sker i.h.t. Lov nr. 227 af 07.03.2017 ved nedsættelse af 2. rate 2017.
Regulering sker til aktuel ejer. Hvis der har været ejerskifte, skal regulering ske ved refusionsopgørelsen.

Ejendomsskattebilletten

Ejendomsskattebilletten "Kommunal ejendomsskat m.m. af fast ejendom" for 2017 udsendes i december måned 2016.

Indbetalingskortet til 1. rate sammen med ejendomsskattebilletten 2016, såfremt ejendommen ikke er tilmeldt PBS.

Jfr. teksten på ejendomsskattebilletten fremsendes indbetalingskort til 2. rate i juni måned 2016, såfremt ejendommen ikke er tilmeldt PBS.

Du vil modtage din ejendomsskattebillet i din Digitale Postkasse/E-boks, hvis du har sagt ja til at modtage digital post fra det offentlige.

Hvis du modtager din ejendomsskattebillet i din Digitale Postkasse/E-boks og ikke har tilmeldt betaling til betalingsservice (PBS), vil indbetalingskort også være her.

Ejendomsskattebilletten udsendes til alle ejere af en ejendom. Der vil tværs over ejendomsskattebilletten være skrevet KOPI, hvis man ikke er registreret som hovedejer hos kommunen. Det vil være hovedejeren, der modtager indbetalingskortet, hvis betalingen ikke er tilmeldt PBS.

HUSK at indbetale det fulde beløb for raten.

Ejendomsskatten kan indbetales via Netbank, på posthuse eller gennem banker og sparekassers betalingsservice (PBS).

Det er ikke muligt at betale ejendomsskatten på rådhuset.

Forfaldsdatoerne er den 1. januar og den 1. juli, med sidste rettidige betalingsdage den 5. januar og den 5. juli.

Renter og omkostninger

Ved betaling efter sidste rettidig indbetalingsdato tillægges 0,5 % i rente pr. påbegyndt måned regnet fra forfaldsdagen.

Efter betalingsfristens udløb udsender Norddjurs Kommune rykker, og her bliver der lagt 250 kr. på i gebyr samt renter.

Det vil være hovedejeren, der modtager en evt. rykker ved manglende betaling. En evt. rykker vil blive sendt digitalt, hvis ikke du er fritaget for at modtage digital post.

De restancer, der ikke bliver betalt efter 2. rykker, sendes automatisk til inddrivelse hos SKAT efter gældende regler.

Beregning af ejendomsskat

Ejendomsskat (grundskyld) beregnes som en promille af den afgiftspligtige grundværdi (normalt af grundværdien minus evt. fradrag for forbedringer). Kommunalbestyrelsen fastsætter promillen i forbindelse med budgetvedtagelsen i oktober måned.

For 2016 er den fastsat til 34 o/oo. For produktionsjord er den dog fra statens side fastsat til 7,20 o/oo.

Sammen med ejendomsskatterne opkræves også andre beløb, f.eks. bidrag til vedligeholdelse af private fællesveje i visse områder, skorstensfejerafgift, affaldsgebyr - jord, rottebekæmpelse mv.

Ejerskifte

Er ejendommen blevet solgt og har kommunen modtaget endelig meddelelse fra Tinglysningen herom, vil der automatisk blive udsendt en ny ejendomsskattebillet med tilhørende indbetalingskort til ny ejer.

Hvis du har solgt ejendommen eller en del af ejendommen, skal du aflevere ejendomsskattebilletten hos den advokat eller ejendomsmægler, som har formidlet ejerskiftet.

Hvis der sker ejerskifte omkring betalingsterminen for ejendomsskat 1. januar og 1. juli er det vigtigt, at sælger selv afmelder ejendommen til PBS. En afmelding til PBS ca. en måned før 1. januar og 1. juli bevirker, at der bliver udskrevet et indbetalingskort, som kan udleveres til den nye ejer.

Registrering af et ejerskifte bevirker i alle tilfælde, at en PBS tilmelding bliver afmeldt.